تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زهرا رحماني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر غلامحسين شريفي

تاريخ دفاع : 26/12/86

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر محمود براتي

تحليل شخصيت فرهنگي اجتماعي زن در آثار علي محمد افغاني

چكيده

در اين پايان نامه سعي شده است ضمن تحليل داستان هاي عليمحمد افغاني، شخصيت فرهنگي اجتماعي زنان در آثار وي نيز بررسي شود. زن و خانواده ، زن و جامعه ، زن و سياست ، زن و فرهنگ ، زن و اقتصاد و همچنين تحليل شخصيت زنان مؤثر بر زندگي افغاني از فصل هاي اين پايان نامه است.

علي محمد افغاني (...... – 1304) متولد كرمانشاه، از داستان‌نويسان رئاليسمي است كه راه را براي پيدايش رمانهاي اجتماعي باز مي كند. از آنجا كه افغاني در درجه اول، مضامين اجتماعي و سياسي را در آثار خود مدنظر داشته است. مساله زنان و جايگاه اجتماعي آنان در آثار او قابل بررسي است. مضامين به كارگرفته شده بيشتر حول محور جامعه، اخلاق، دين، سياست و موقعيت زن مي چرخد.

با بررسي داستان هاي افغاني مي توان دريافت كه او شخصيت هاي مطرح و اصلي داستان هاي خود را از بين زنان انتخاب كرده و اگر شخصيت اصلي در يكي از داستانها مرد است، حضور پررنگ زنان را نمي توان ناديده گرفت. به عبارت ديگر هرچند زنان رمانهاي افغاني آن چنان كه بايد در جامعه و بيرون از منزل موثر نيستند. اما نقش آنان در خانواده از اهميت بالايي برخوردار است و ناديده گرفتن آنها غيرممكن است. زنان داستانهاي افغاني از اجتماع واقعي و پيرامون وي سرچشمه گرفته اند و به خوبي مي توان آنها را كه بيشتر زنان عامي هستند، با دردها و دغدغه هايشان حس كرد.

واژه هاي كليدي: داستان،رئاليسم، زنان، شخصيت، جامعه، سياست، مذهب