تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : اعظم سليمي بني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مهدي دهباشي

تاريخ دفاع : 27/6/87

رشته و گرايش : فلسفه- غرب

استاد مشاور : -

اصالت ايمان در نظر پاسكال

چكيده

کاوش بشر بر اساس حس کنجکاوي و نيازهاي روحي مبني بر اصول و پيش فرض ها، ازطريق عقل و دل سير کرده و در زمينه هاي فکري به بحث و جدل پرداخته و با منابع ديني و منابع عقلاني، به براهيني دست يافته و به استدلال پرداخته است.ازمسائلي که هميشه دغدغه ي بشر بوده و به آن پرداخته مبداء خلقت و چيستي خداست که از راههاي گوناگوني به يقين باورهاي ديني و توجيه آن مي پردازد. در ساحت ايمان نيز سؤالاتي طرح مي شود ازجمله اينکه ايمان حقيقي چيست؟ آيا ايمان با استعداد عقلاني بشر چگونه قابل جمع است؟مباني ايمان چيست و متعلق آن کدام است؟ماهيت آن چيست؟و با توجه به سوالات زياد دراين زمينه کدام خدا، کدام دين وکدام ايمان را بايد پذيرفت؟

ازمتفکراني که در اين عرصه وارد شد بلز پاسکال فيلسوف و متفکر و رياضيدان مؤمن فرانسوي بود که هميشه در جستجوي فکر و انتخاب روش و تحليل و درک حقيقت بود و دستيابي به آن را نه فقط به وسيله ي عقل بلکه با دل نيز ميسر ميدانست. او ايمان را عالي ترين مسير براي کسب حقيقت مي دانست.

پاسکال تمايل به ايمان را ايمان واقعي نميداند بلکه به نظر او براي داشتن ايمان و درک آن بايد مشمول فضل الهي بود. پاسکال عقل را هم تحقير نکرد . بلکه آن را در محدوده خود نگهداشت و از ايمان و الهام استعانت جست و درصدد بود تا باکمک ايمان معاني عاليتري را از آنچه عقل نشان مي دهد دريابد.

درروح پاسکال جوهر سه گانه « تحليل دقيق ، استدلال هاي قوي و ايمان استوار» وجود داشت. بر همين اساس در اين پژوهش اصالت ايمان درمنظر پاسکال در6 فصل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

در فصل اول : زندگينامه و تأليفات پاسکال مورد توجه قرار گرفته است.

در فصل دوم : رابطه علم و دين و پيبشينه تاريخي آن بررسي گرديده است.

درفصل سوم : با طرح مسئله شناخت ، راههاي کسب معرفت را بررسي نموده و نظر پاسکال در اين مورد طرح شده است.

در فصل چهارم : با طرح مسئله متافيزيکي پاسکال جايگاه ، عظمت و حقارت انسان درنظر او مورد بررسي قرار گرفته است.

درفصل پنجم : به مسئله دين پرداخته شده و جايگاه عقل و ايمان در نظر پاسکال مورد بررسي قرار گرفته و از بين تأليفات او محتواي دو اثر مهمش « انديشه ها و رسالات» و «نامه هاي شهرستاني» که در مورد ايمان مي باشد، طرح شده است.

درفصل ششم : مطالب مورد بحث جمع بندي گرديده است.

درپايان لازم به ذکر است با عنايت به اينکه براي نخستين بار به اين موضوع پرداخته شده ، خالي از عيب نيست وبهره مندي از نقطه نظرات و پيشنهادات دوستان در تکميل آن مؤثر خواهد بود.

واژهاي کليدي: ايمان، عشق، دل، حقيقت، علم، پاسکال