تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مهناز بگجاني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مسعود معيري- دکتر عبداله سيف

تاريخ دفاع : 23/4/87

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : -

ارزيابي توان ژئوتوريسمي تالابهاي استان گلستان (آلاگل، آلماگل و آجي گل)

چكيده

گردشگري صنعتي است که امروزه مورد توجه بسياري از دولتها قرار گرفته و در حال حاضر يکي از پردرآمدترين بخشهاي اقتصاد جهاني محسوب مي شود. اين صنعت يکي از فعاليتهاي بزرگ اجتماعي است که داراي اثرات چشمگير اقتصادي- اجتماعي- فرهنگي و امنيتي است. اقتصاددانان صنعت گردشگري را صادرات نامرئي ناميده­اند و فعاليتهاي تفرجي جايگاه ويژه در صنعت توريسم دارد. هدف اين تحقيق شناسايي و ارزيابي قابليت­ها و محدوديت­هاي منطقه از نظر ژئومورفولوژيکي و بررسي و تحليل جغرافيايي و ارزيابي توانهاي ژئوتوريسمي منطقه با توجه به توانهاي محيطي- فرهنگي بوده، همچنين علل و عوامل ايجاد آثار ژئومورفولوژيکي مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت راهبردها و برنامه­هايي جهت توسعه صنعت توريسم با توجه به زمين ساختار منطقه به عنوان عاملي براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ارائه شده است. نوع تحقيق کاربردي بوده و روش جمع آوري اطلاعات کتابخانه­اي و اسنادي، مشاهدات ميداني، تهيه تصاوير ماهواره­اي و روش تحقيق توصيفي- تجربي مي­باشد. ابزار تجزيه و تحليل در اين پژوهش با استفاده از نرم افزار GIS بوده است.

يافته­ها و نتايج اين پژوهش نشان مي­دهد که از لحاظ اقتصادي، کشاورزي محور اصلي فعاليتهاي اقتصادي مردم استان گلستان است که دامداري، شيلات و صنايع تبديلي کشاورزي نيز در آن رونق دارد. بنابراين با توجه به اين مطلب مي­توان با توسعه و رونق دادن صنعت توريسم در استان و منطقه مورد مطالعه، از اين صنعت به عنوان يکي ديگر از محورهاي توسعه اقتصادي استان و منطقه استفاده کرد. طبق مطالعات صورت گرفته روند توسعه گردشگري نيز اساسا به طرف جاذبه­هاي طبيعي است تا انساني. بر اين اساس تالاب­هاي آلاگل، آلماگل و آجي­گل يکي از کانون­هاي ممتاز اين جاذبه است. وجود خود تالابها مهمترين عامل در ايجاد فضاي فرح بخش منطقه است. برنامه­هاي مناسب گردشگري و انجام راهکارهاي ارائه شده باعث ايجاد محرکه بهبود وضعيت اقتصادي منطقه خواهد شد.

واژه هاي کليدي: ارزيابي، استان گلستان، اکوتوريسم، تالاب، ژئوتوريسم