تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : صاحب بهرامي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر عبداله سيف- دکتر محمدحسين رامشت

تاريخ دفاع : 8/4/87

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : -

بررسي روند تغييرات مسير رودخانه کارون با استفاده از تصاوير ماهواره اي( LANDSAT-1974)، (LANDST-1991)،(IRS-2006) مطالعه موردي (شوشتر- اهواز)

چكيده

رودخانه کارون يکي از بزرگترين وطويلترين رودخانه هاي ايران مي باشدکه شاخه اوليه آن بنام آب کوهرنگ ناميده مي شود.کارون پس از عبور از گتوند در شمال شوشتر دو شاخه مي شود، يکي شاخه آن از شرق شهر مي گذرد وبنام آب گرگر يا دودانگه معروف مي شود.شعبه ديگر کارون بنام آب شطيط يا چهار دانگه ناميده مي شودکه از مغرب شوشتر مي گذرد. در بند قير اين دو شاخه مجدداً بهم ملحق مي گردند. از بند قير در جهت جنوب ادامه مسير مي دهد. از ميان شهر اهواز مي گذردوبه خليج فارس مي ريزد.

رودخانه کارون تنها رودخانه کشورمي باشد که در بخشهاي از آن قابل کشتيراني مي باشد.علاوه براهميت حمل و نقل ساختن سدهاي متعددومطالعه سدهاي ديگربرروي اين رودخانه براي انرژي برق آبي وکشاورزي وصنعت وتامين آب شرب چندين شهر از جمله اهواز، آبادان،خرمشهر،ماهشهر، شوشتر، گوتوندوچندين بخش وروستا بر اهميت مطالعه اين رودخانه مي افزايد.با اين هدف که تصاوير ماهواره اي تاچه اندازه به رديابي تغييرات مسير رودخانه به ما کمک مي کنند وبيشترين الگوي تغييرات ما ازنظر الگوي بريدينگ ومآندري از کدام الگو تبعيت کرده است علاوه بر مطالعات کتابخانه اي ومطالعات ميداني استفاده از تصاوير ماهوارهاي لندست (MSS-1974) – تصاوير ماهوارهاي لندست (TM-1991)- وتصاوير ماهواره اي (IRS-2006) مورد استفاده قرار گرفت که پردازش اين تصاويرنتايج ذيل را به همراه داشت1- بيشترين الگوي تغييرات ماا ز الگوي مآندري تبعيت کرده است2-بيشترين تغييرات طولي عرض ومآندري وبريدينگ بر روي شاخه شطيط مشاهده گرديد3-با وجود اينکه از تصوير در سه بازه زماني مختلف استفاده شده است تغييرات زيادي حتي در تصوير مياني وجديد مشاهده گرديد4- يکي از بهترين ابزارها براي رديابي تغييرات مسير رودخانه ها ومحيطهاي ساحلي فن سنجش از دور مي باشد.در پايان پيشنهاد مي گردد: استفاده از فن سنجش از دور بيشتر در مطالعات مربوط به آب وخاک استفاده شود ومطالعات بيشتري در رابطه با رودخانه کارون صورت گيرد.

واژه هاي کليدي: رودخانه کارون، تغييرات ، مسير ، تصاوير ماهواره اي ، سنجش از دور.