تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زكيه حيدري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر جواد خوشحال

تاريخ دفاع : 20/6/87

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : دكتر سعيد موحدي دكتر مهدي صالحي

بررسي اقليم کشاورزي کبوترآباد با تاکيد برکشت گندم M73_18

چكيده

اين مطالعه در سال 1386 به منظور بررسي اثرات عناصر اقليمي بر روي محصول گندم رقم سپاهان در مركز آموزش تحقيقات هواشناسي كشاورزي انجام شده است. روش مطالعه در اين تحقيق روش - ميداني مي باشد. بدين صورت كه در مرحله اول اطلاعات موجود از منابع مكتوب تا حد امكان فيش برداري يا از سازمان هاي ذيربط اخذ گردد. سپس با احداث يك مزرعه نمونه براي سال زراعي اقدام بر برداشت اطلاعات فنولوژي شد. اطلاعات فراهم شده با استفاده از روش هاي فوق و به كمك نرم افزارهاي رايانه اي Excel, Surfer مانند مورد تجزيه وتحليل گرفت.

در پايان مجموع واحدهاي حرارتي مورد نياز گندم رقم M73-18 در طول دوره رشد 9/6577 درجه_ روز و طول دوره رويش آن 233 روز به دست آمد. و همچنين ميزان واحدهاي حرارتي مراحل فنولوژي جوانه زدن، سبز كردن، سه برگي شدن، پنجه زدن، ساقه رفتن، خوشه رفتن، گل دادن، شيري شدن، خميري شدن و رسيدن به ترتيب 6/24،9/27،6/139،363،728،7/886،1108،3/1483،3/1662 درجه روز محاسبه شد. با توجه به تقويم زراعي و واحدهاي حرارتي محاسبه شده مذكور بهترين زمان كاشت آن در كبوترآباد بين 2 تا 25 آبان و زمان برداشت آن بين 27 خرداد تا 3 تير مي باشد. لازم به ذكر است كه در اين منطقه دما بيش از ساير عناصر اقليمي در مراحل رشد گياه گندم و ميزان عملكرد آن مؤثر است و همچنين توزيع ميزان بارش ماهانه و سالانه در ميان ساير عناصر اقليمي بيشترين كاركرد را در افزايش يا كاهش عملكرد و كشت گندم در اين منطقه ايفا مي كند و شرايط اقليمي حاكم در اين منطقه براي كشت اين رقم از گندم مناسب مي باشد.

کليد واژه: اقليم کشاورزي، فنولوژي، واحدهاي حرارتي