تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : پروين ايرانپور

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر علي ارشدرياحي

تاريخ دفاع : 30/7/86

رشته و گرايش : الهيات-فلسفه و کلام اسلامي

استاد مشاور : دکتر محمد بيدهندي

رابطةعالم غيب و عالم شهود از منظر ملاصدرا و علامه طباطبايي

چكيده

در نگاه ديني، طبيعت بخشي از حقيقت است و بخش ديگر آن فوق طبيعت است. فوق طبيعت که غيب عالم است ، مرتبط با نشأة طبيعت يا شهادت و محيط بر آن است. اكنون اين سؤال مطرح مي شود كه ارتباط اين دو عالم ،خصوصاً با توجه به ويژگي هاي متضاد آنها چگونه تبيين مي شود: چگونه عالم خير محض و مبرا از كثرت مادي، علت نشأه ايي است كه كثرت و شر از لوازم ذاتي آن است. حاصل بررسي افكار صدرالمتألهين (قده) و علامه طباطبايي(ره) که بر اساس روش اسنادي و با تکيه بر تحليل محتوا صورت گرفته اين است که، ارتباط طبيعت با فوق طبيعت يك ارتباط تكويني و حقيقي است. و عالم شهادت نه مربوط به نشأة غيب، بلكه عين ربط به آن است. نشأة شهادت از حيث نواقص كه لازمة تنزل وجود از مراتب عالي به داني است، مجعول بالعرض و نسبت به عالم غيب كه خير محض است، ظلمت مي باشد، اما اين نشأه از حيث كمالات وجودي ، مجعول بالذات و منتسب به نشأة غيب و از اين جهت، ظل، محكي و رقيقة عالم غيب است. بنابر اين هر يك از اجزاي طبيعت به ميزان كمالات وجودي و ارتباط با غيب داراي ارزش و قداست است.

كليد واژه ها: عالم شهادت، عالم غيب، غيب مطلق، قوس نزول، لوح محفوظ.