تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : جان پتريك هارتلي

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مرتضي نورائي

تاريخ دفاع : 22/7/86

رشته و گرايش : تاريخ- ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : دکتر مرتضي دهقان نژاد

تاريخ تحليلي بازار اصفهان در مواجهه با جريان مدرنيسم: دوره پهلوي دوم (1357 - 1320ش/ 1978 - 1941م)

چکيده

بازار درطول قرن هاي متمادي نقش مهمي در اصفهان و همچنين تمدن اسلامي ايفا كرده است .تحقيق و بررسي در تاريخ بازار اصفهان، مي تواند تنوع تحولات اقتصادي و اجتماعي اين شهر را روشن كند. اين رساله به تعريفي از بازار مي پردازد كه به نقش اصلي شبكه هاي اجتماعي و محيط بازار با تاكيد بر اصول تجاري بازار ، اشاره مي‌كند. همچنين جريان مدرنيسم با رويكرد اقتصادي كه مناسب وضعيت و نقش بازار است در اين دوره مورد بحث قرار مي گيرد. ضمن اينكه معرفي تنش هاي اجتماعي به عنوان يكي از نتايج اين جريان موضوع اساسي بحث در فصول مختلف است. سازماندهي منابع آرشيوي بر اساس گزارش كنسولگري آمريكا در ارتباط با بازار اصفهان صورت مي گيرد. مبناي اين مبحث در واقع نقد و بررسي نظرات موجود در گزارش مربور مي باشد.

کليد واژه: بازار اصفهان، مدرنيسم، دوره پهلوي دوم.