تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نوراله عبداللهي

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر فريدون اللهياري

تاريخ دفاع : 25/4/87

رشته و گرايش : تاريخ- ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : دکتر اصغر فروغي ابري

چادگان در گذر تاريخ

چکيده

چادگان از جمله شهرستان هاي استان اصفهان است كه در 115 كيلومتري غرب اصفهان قرار دارد. شروع يكجانشيني در اين منطقه به سبب جريان زاينده رود به دوردست هاي تاريخ و اسطوره ها بر مي گردد. چادگان مدت زماني بخشي از پرتيكان و پاراتاك و پس از آن جزو فريدن بزرگ محسوب مي گرديد. در گذر تاريخ ايران منطقه ي چادگان فراز و فرودهاي بسياري را پشت سر نهاده است. اگر چه تا دوره ي صفويه منابع و ماخذ موضوع اين پژوهش بسيار اندك است اما از دوره ي صفوي به تدريج با رونق دوباره ي منطقه ي چادگان در دوره ي اسلامي و تاثيرگذاري آن بر تحولات مرتبط با اصفهان به عنوان تختگاه صفويان و سپس يكي از شهرهاي مهم ايران، شهرستان چادگان كه محل اسكان و تكاپوي اقوام مختلف ترك، بختياري، و ارمنيست، اهميت ويژه اي مي يابد و اسناد و مدارك تاريخي و گزارش هاي منابع و ماخذ زمينه و ضرورت پژوهش دقيق را فراهم مي سازد.

با وجود اهميت تاريخي درباره ي شهرستان چادگان كه گذشته ي باستاني اصفهان با آن پيوند يافته و در دوره ي اسلامي پشتوانه اي براي آن محسوب مي گرديد، تاكنون پژوهشي مستقل صورت نگرفته و برخي كتب درباره ي اصفهان و فريدن نيز به صورت پراكنده و محدود اشاراتي بدان داشته اند. از اين روي رساله حاضر تحقيقي تازه است كه شهرستان چادگان را در گذر تاريخ بر پايه ي منابع كتابخانه اي، اسناد و تحقيقات ميداني با روش توصيفي و تحليلي مورد ارزيابي قرار مي دهد. بدين روي اين پژوهش ضمن گردآوري و تبيين روايات اساطيري در سنت شفاهي منطقه پيشينه ي تاريخي چادگان، اقوام مهاجر، تركيب قوميت ها و اوضاع سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را بررسي مي كند. بي ترديد با توجه به كمبود منابع در دوره هاي متقدم تاريخ چادگان از صفويه به بعد با بسط بيشتري ارائه شده است.

واژه هاي کليدي: چادگان، فريدن، پرتيكان، زاينده رود، اصفهان، كشاورزي، صفويه، قاجار، بختياري، قزلباش، شاملو.