تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : شيدا صابري

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مرتضي نورائي

تاريخ دفاع : 5/4/87

رشته و گرايش : تاريخ- ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : دکتر لقمان دهقان نيري

بررسي مقايسه اي شعارهاي انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامي (1978- 1906م./1357-1285ش.)

چکيده

حيطه ي زماني مشروطه تا انقلاب اسلامي دوره ي مهمي از تاريخ معاصر ايران است که از جوانب مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. يکي از ابعاد مهم مورد بررسي ، شناخت از چگونگي آشنايي با واژه ها و مضاميني است که در پي ايجاد حکومت تدريجي قانون شکل گرفت و تا دوره ي پس از آن يعني انقلاب اسلامي که مفاهيم دچار تحول شد ، ادامه يافت. چرا که دوره ي تاريخي مورد نظر شاهد رويدادهاي مهم سياسي ـ اجتماعي در ايران است.

شعارها به عنوان جزئي از ادبيات اين سرزمين که در فاصله ي زماني ميان مشروطه و انقلاب اسلامي ، متأثر از رويدادهاي اين دو دوره متحول شدند ، مقوله ي مورد بررسي اين رساله است که سعي در شناخت ، بررسي و مقايسه ي آنها در دو دوره ي مذکور دارد ؛ مقايسه اي که بر اساس ساختار ادبي ، اجتماعي ، سياسي ، فکري و فرهنگي اين سرزمين شکل گرفت تا نتيجه اي کلي را در رابطه با وضعيت فکري و ايدئولوژي و بازتاب آن در شعارها بدست دهد.کنش و واکنش هاي ميان شعارها و تحولات اجتماعي مقوله اي است که بر مبناي آن ، نوشته موجود شکل گرفته است. چنانکه ادبيات شعارها ناشي از سير تحولات اجتماعي منعکس در ادبيات و گفتمان شعارها نشان از تاريخ نانوشته اي دارد که اين رساله در پي برجسته سازي ، بازيابي و بازخواني آنها و تعيين جهات فعال اجتماعي ايران ميان دو انقلاب مذکور است.

کليد واژه: شعار، انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامي