تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فرهاد پرهيزگار

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد اصغر محمودآبادي

تاريخ دفاع : 30/4/87

رشته و گرايش : تاريخ-اسلام

استاد مشاور : دکتر علي اکبر کجباف- دكتر نوذر شفيعي

بررسي ظهور و سقوط طالبان در افغانستان (2001-1996م)

چکيده

يکي از تحولات مهم تاريخ معاصر افغانستان بدست گرفتن حکومت توسط گروهي از طلبه هاي علوم ديني است که از آنها به نام طالبان ياد مي شود. اين گروه با ايجاد جنبشي در افغانستان توانستند به تدريج مناطق مختلف آن کشور را تصرف کرده و سر انجام به مدت پنج سال بر آن کشور حکومت کنند.(2001-1996م)

ويژگي اصلي حکومت طالبان در افغانستان انديشه هاي بنياد گرايانه‌ي رهبران آن است بطوريکه آنها برداشتي جديد، سطحي و البته افراطي را از اسلام ارائه کردند که با روح تعاليم اسلامي ناسازگار بود.

اين پژوهش سعي دارد به بررسي زمينه هاي ظهور و سقوط طالبان در افغانستان بپردازد. در اين زمينه دو پرسش اصلي مطرح مي باشد. 1- علل و عواملي كه در بوجود آمدن اين حكومت در افغانستان موثر بودند كدامند؟ 2- كدام علل و عوامل زمينه ساز سقوط طالبان شد؟ فرضيه ارائه شده در اين پژوهش نيز اين است كه حكومت طالبان بر مبناي انديشه هاي قومي- قبيله اي قرار گرفته بنابراين آنها از تشكيل حكومتي فراگير ناتوان بوده و لذا حكومت طالبان عمر سياسي طولاني نخواهد داشت.

پژوهش مذكور به شش فصل تقسيم شده به اين ترتيب: فصل اول كلياتي است پيرامون افغانستان و ويژگي هاي جغرافيايي و اجتماعي آن، فصل دوم به تحولات مهم دو قرن اخير در افغانستان مي پردازد. در فصل سوم اشغال نظامي افغانستان توسط شوروي و پيامدهاي آن مورد بررسي قرار گرفته است. فصل چهارم پژوهش به احزاب و گروه هاي سياسي در افغانستان اشاره دارد. در فصل پنجم زمينه ها و علل داخلي و خارجي موثر در تشكل حكومت طالبان در افغانستان بيان و تحليل شده است. و در فصل آخر نيز به طور مفصل به عوامل و زمينه هاي تاثير گذار داخلي و خارجي در سقوط طالبان پرداخته شده كه دو فصل اخير به لحاظ اين كه موضوع اصلي پژوهش مي باشد بيشترين صفحات پژوهش را به خود اختصاص داده است.

قابل ذكر است شيوه ي پژوهش توصيفي- تحليلي مي باشد و پژوهشگر منابع مكتوب (كتاب، پايان نامه، مجله، نشريه، روزنامه) را منبع اصلي اطلاعات ارائه شده قرار داده است.

واژه هاي کليدي: افغانستان، طالبان، شريعت، بنيادگرايي