تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مصطفي جوکار

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر بهجت يزدخواستي

تاريخ دفاع : 4/9/86

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر علي رباني خوراسگاني

بررسي تطبيقي خشونت خانوادگي در بين پدران معتاد و غير معتاد شهرستان ازنا

چكيده

اين پژوهش يک تحقيق توصيفي- تحليلي از نوع غير آزمايشي است، كه با هدف شناخت و مقايسه خشونت هاي اعمال شده در خانواده هاي پدر معتاد و غير معتاد، شهرستان ازنا انجام شده و در صدد تعيين تاثير متغييرهايي نظير سن، شغل، تحصيلات، سابق ۀ جنايي، فشار دوستان و خانواده در افزايش و بروز خشونت پدران معتاد و غير معتاد بوده است. ابعاد مورد بررسي بر اساس مدل تبييني تحقيق به سه قسمت شدت، دفعات و نوع خشونت تقسيم شده و شاخص‌هاي هر كدام از آنها بر اساس مسائل عرفي و فرهنگي منطقه تنظيم گرديده‌اند.

روش تحقيق در اين پژوهش از نوع علي مقايسه اي، و شيوه نمونه گيري به روش تعمدي يا قضاوتي و از نوع نمونه گيري در دسترس مي‌باشد. جامعه آماري پژوهش شامل كليه زنان مزدوج ساكن در شهرستان ازنا و روستاهاي اطراف مي باشد، كه بر اساس اطلاعات اداره ثبت احوال شهرستان ازنا 25411 نفر مي باشند كه از ميان آنها تعداد 200 نفر به عنوان حجم نمونه (100 نفر زنان شوهر معتاد مراجعه كننده به مركز ترك اعتياد، و 100 نفر زنان غير شوهر معتاد؛ 50 نفر زنان مراجعه كننده به اداره بهزيستي و50 نفر زنان مراجعه كننده به دادسرا) انتخاب و جهت پاسخگوئي به سئوالات پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند.

نتايج پژوهش نشان داد كه بين نوع خشونت جسمي در خانواده هاي پدر معتاد و غير پدر معتاد، تفاوت معني داري وجود ندارد (509/0=P). همچنين، بين نوع خشونت رواني اعمال شده از سوي پدران معتاد و غير معتاد، تفاوت قابل توجهي مشاهده نشد (464/0=P)؛ اما بين شدت خشونت پدران معتاد و غير معتاد، تفاوت معني داري وجود دارد (029/0=P)، بطوريكه شدت خشونت اعمال شده توسط پدران معتاد بيشتر از پدران غير معتاد است.

در مجموع، به نظر مي رسد اعتياد پدر، عاملِ مهمي در افزايش شدت خشونت خانوادگي مي باشد ولي، اعتياد پدر، تفاوتي را در نوع خشونت، بين خانواده هاي پدر معتاد و غير پدر معتاد، ايجاد نمي کند.

واژه هاي کليدي: خشونت، خشونت خانوادگي، معتاد، اعتياد