تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ولي عيدي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر رسول رباني خوراسگاني- دکتر وحيد قاسمي

تاريخ دفاع : 28/8/86

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر علي رباني خوراسگاني

تبيين جامعه شناختي آگاهي از حقوق و تکاليف شهروندي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان)

چكيده

پژوهش حاضر با عنوان تبيين جامعه شناختي آگاهي از حقوق و تکاليف شهروندي(مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان) در پي شناخت مهمترين عوامل اجتماعي اقتصادي مؤثر بر موضوع مورد پژوهش مي باشد. مهمترين مسأله اي که مورد بررسي قرار مي گيرد اين است که آيا عوامل اجتماعي اقتصادي(سن، جنسيت، پايگاه اجتماعي اقتصادي، هويت اجتماعي، استفاده از وسايل ارتباط جمعي و دينداري) مي توانند تغييري در ميزان آگاهي دانشجويان از حقوق و تکاليف شهروندي ايجاد نمايند؟

در راستاي اين اهداف و سؤالات به شناسايي تاريخچه حقوق و تکاليف شهروندي در جهان و ايران و بررسي مباني نظري موضوع تحقيق اقدام گرديده و نظرات و ايده هاي صاحبنظران ادوار مختلف و مکاتب سياسي و اجتماعي بيان گرديده است. به منظور اجراي اين پژوهش شش فرضيه با استفاده از روش پيمايشي و تکنيک پرسشنامه در نمونه اي با تعداد 384 نفر از دانشجويان مقاطع کارشناسي و کارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان مطرح شده است، روش نمونه گيري نيز نمونه گيري سهميه اي بوده است. در تحليل آماري پژوهش از شيوه هاي آمار توصيفي(فراواني، درصد، ميانگين و ...) و شاخصهاي آمار استنباطي(ضريب همبستگي پيرسون، ضريب اتا) استفاده شده است. يافته هاي آماري و تجزيه و تحليل آنها حاکي از تأييد پنج فرضيه و رد يک فرضيه ديگر مي باشد. در پايان نتايج زير به دست آمده است: بين جنسيت، پايگاه اجتماعي اقتصادي، هويت اجتماعي، استفاده از وسايل ارتباط جمعي و دينداري با آگاهي از حقوق و تکاليف شهروندي رابطه وجود داشته است و بين سن و آگاهي از حقوق و تکاليف شهروندي رابطه وجود نداشته است. در نهايت از طريق رگرسيون چندگانه و تحليل مسير تأثير مستقيم و غير مستقيم متغيرهاي مستقل بر متغيرهاي وابسته حقوق و تکاليف شهروندي محاسبه شد که مقدار آن به ترتيب 41/0 و 40/0 مي باشد.

کليد واژه: شهروندي، شهروند، حقوق، تکاليف، هويت اجتماعي، دينداري