تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نعيمه سادات آرنگ

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر سيد مهدي نوريان

تاريخ دفاع : 30/8/86

رشته و گرايش : زبان فارسي-ادبيات

استاد مشاور : دکتر اسحاق طغياني

بررسي زندگي و شعر ژاله قائم مقامي

چكيده

در اسفند ماه سال 1262شمسي ،در فراهان اراک ،کودکي زاده شد که بعد ها با تخلص ژاله به سرودن پرداخت وعليرغم محدوديت هاي زنان وتعصبات زمانش ،توانست علوم مختلف را از محضر بزرگان واستادان فن بياموزد.و با به جا گذاشتن ديوان ارزشمند 917بيتي خود،شاعري پرمايه وتوانا را به جهان شعر وادب معرفي نمايد.

ديوان ژاله که در بردارنده قصايد وقطعات محکم واستوار ودر عين حال دلنشين وشيرين است او را در رديف هاي اول شعر زنان مي نشاند.چنان که نوآوري ها وابداعات شعري ژاله که از ذهني خلاق ،ذوقي پرورش يافته و شاعري اديب وداننده برخاسته ،او را از بسياري از شاعران برجسته نيز متمايز مي نمايد.

اما به دليل تنگ نظري ها وسخت گيري هاي زمانش او در زمان حيات از شهره شدن به شاعري ممانعت نمود وعليرغم پايگاه بلند فکري وشعري نتوانست به مقام در خور وشايسته خود در ادبيات ما دست يابد.وشاعري که در هنر شاعري ،از رابعه قزداري ،از پروين اعتصامي و بسياري ديگر از شعرا ،چيزي کم ندارد محکوم به گمنامي شد.شناخت اين شاعر ارزشمند،سودمند وبجاست.

واژه­هاي کليدي: ژاله قائم مقامي، شعر، زنان شاعر، پژمان بختياري.