تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سمانه شيرازي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر رسول رباني خوراسگاني

تاريخ دفاع : 25/3/87

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر بهجت يزدخواستي

بررسي ميزان كارآفريني مديران دانش آموخته‌ي رشته‌ي علوم انساني در سازمان‌هاي صنعتي اراك

چكيده

تحقيق حاضر در رابطه با كارآفريني درون سازماني است كه هدف آن، سنجش ميزان كارآفريني مديران دانش آموخته ي رشته علوم انساني در سازمان هاي صنعتي اراك مي باشد. بر اين اساس، فصل اول تحقيق اختصاص به كليات دارد. در فصل دوم اين تحقيق كه ادبيات و چارچوب نظري تحقيق نام دارد، موضوعات ادبيات كارآفريني، ادبيات كارآفريني سازماني وآموزش كارآفريني مورد مطالعه و بحث قرار گرفته است. از آن جايي كه كارآفريني سازماني يك موضوع بين رشته اي است، براي درک بهتر و شناخت دقيق تر از اين موضوع، اين فرآيند از ديدگاه اقتصادي، مديريت، روانشناسي مورد تفحص قرار گرفته است که در نهايت تلاش شده است کارآفريني با جامعه شناسي و نظريات مطرح در آن پيوند بخورد. در فصل سوم، اين تحقيق به روش شناسي پرداخته شده است، كه روش تحقيق حاضر، پيمايش مي باشد و ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه است. در فصل چهارم، داده ها ي به دست آمده در دو سطح آمار توصيفي و استباطي مورد بررسي واقع شده است. در سطح آمار استباطي با به كار گيري آزمون هاي مناسب (آزمون هاي: في و کرامر، کندال و ضريب همبستگي پيرسون) از ميان 8 فرضيه ي تحقيق، 7 مورد آن ها تأييد شدند و مشخص شد كه ميان سن و كارآفريني سازماني ، تحصيلات و كارآفريني سازماني، نوآوري و كارآفريني سازماني، ريسك پذيري و كارآفريني سازماني، ساختار سازماني و كارآفريني سازماني، سرمايه ي اجتماعي و كارآفريني سازماني و حمايت نخبگان (مديريت ارشد سازمان) و كارآفريني سازماني رابطه ي معناداري وجود دارد. و بين جنس و كارآفريني سازماني هيچ رابطه ي معناداري وجود ندارد، به عبارت ديگر جنسيت افراد تأثيري در كارآفرين بودن آن ها ندارد. در فصل پنجم براي تکميل مباحث با هدف پيوند چارچوب نظري، اهداف و ادبيات تحقيق با دستاوردهاي تحقيق حاضر به توضيحاتي پيرامون فرضيه ها پرداخته شده است که در اين راستا پيشنهاداتي براي تحقق کارآفريني سازماني و نيز پيشنهاداتي براي موضوعات تحقيق هاي بعدي آورده شده است.نتيجه ي نهايي تحقيق حاضر نشان داد كه اكثر مديران در سازمان هاي مورد مطالعه از سطح كارآفريني پاييني برخوردار هستند به اين ترتيب كه تنها 6/18% از آن ها داراي گرايش بالا نسبت به كارآفريني سازماني بوده اند و در اين راستا، 2/19% آن ها داراي گرايش متوسط و 2/62% گرايش پاييني را به کارآفريني سازماني داشته اند. چرا که، در اکثر سازمان هاي مورد مطالعه ساختاري مکانيکي حاکم است که مانع نوآوري، خلاقيت و ريسک پذيري و کارآفريني سازماني مي شود.

كليد واژه ها: كارآفريني، كارآفريني سازماني، نوآوري، ريسك پذيري، ساختار سازماني، حمايت مديريت ارشد و سرمايه ي اجتماعي.