تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : خديجه خليل نتاج

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر صمد کلانتري

تاريخ دفاع : 25/12/86

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر نصراله پورافکاري

بررسي جامعه‌شناختي عوامل مؤثر بر وجدان كاري در بين كاركنان بانكهاي شهرستان بابل

چكيده

پژوهش حاضر با هدف بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر وجدان كاري در بين كاركنان بانكهاي شهر بابل كه هم از لحاظ ساختاري و هم از بعد نيروي انساني از زمره سازمان‌هاي مدرن (بانك) مي باشد، پرداخته شده است. به اين منظور پس از بررسي اجمالي تاريخچه موضوع، مكاتب و نظريه‌هاي مختلف موجود در اين زمينه، با استفاده از روش پيمايشي و تدوين پرسشنامه در نمونه‌اي به حجم 300 نفر از كاركنان بانكهاي شهر بابل، اقدام به جمع‌آوري اطلاعات گرديد. پس از داده‌هاي جمع آوري شده، براي تعين روايي و پايايي سؤالات پرسشنامه از ضريب ‌آلفاى كرونباخ و براي نرمال بودن توزيع سؤالها ازآزمون اسميرنوف کولموگروف استفاده شده است. پس از استخراج و پردازش داده‌ها و تهيه شاخصهاي آماري مناسب براي متغير‌هاي مستقل و وابسته پژوهش ، روشهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون،مقايسه ميانگين ،آزمون T، تحليل واريانس، آزمون تعقيبي LSD براي سنجش فرضيه مورد استفاده قرار گرفت. در اين پژوهش همبستگي مثبت و معني دار وجدان كاري كاركنان با سابقه كاري كاركنان در بانك، انگيزش شغلي، رضايت‌شغلي، عدم عوامل فشارزاي سازماني و همينطور تفاوت معني دار بين مقدار وجدان كاري كاركنان با توجه به نام بانك، و سمت كاركنان(پست سازماني) وجود دارد.

در نتيجه كلي متغير وابسته پژوهش يعني وجدان كاري كاركنان بانک، ميانگين وجدان كاري كاركنان بانكهاي شهر بابل برابر با 77/64 باانحراف استاندارد 75/12 و حداقل وجدان كاري برابر3/33 وحداكثر67/96 بدست آمده است. بطوريكه با ضريب كجي محاسبه شده برابر با 019/0=sk و ضريب كشيدگي برابر با 66/0-=ku وجدان كاري اكثريت كاركنان بانكهاي شهر بابل پايين تر از ميانگين است. با توجه به اينكه وجدان كاري به مثابه عامل اصلي و مؤثر بر افزايش بازدهي و عملكرد نيروي انساني است و مي تواند در عرصه‌هاي مختلف جامعه پيامدهاي مثبت فراواني داشته باشد، ميانگين پايين وجدان كاري ديده شده در سازمان بانكها، مانعي بر سر راه توسعه اقتصادي و اجتماعي قلمداد خواهد شد.

واژه‌هاي كليدي: كار، وجدان، وجدان كار، اخلاق كار، تعهد كار، انگيزه كاري، رضايت شغلي، روابط درون سازماني.