تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فاطمه امري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر بهجت يزدخواستي- حبيب احمدي

تاريخ دفاع : 25/12/86

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر وحيد قاسمي

بررسي نقش خانواده در جامعه پذيري جنسيت فرزندان (مطالعه موردي شهر شيراز)

چكيده

در توسعه انساني و توسعه پايدار توجه به رشد و ارتقاي همه جانبه تک تک اعضاي جامعه لازم و ضروري است از اين رو در برنامه هاي توسعه توجه به کاهش نابرابري جنسيتي امري مسلم است نابرابري عيني بين دختران و پسران، ناشي از نابرابري هاي ذهني است که ريشه در جامعه پذيري آنان دارد. در حقيقت تبعيض بين دختران و پسران، دروني کردن کليشه ها و باورهاي جنسيتي مانعي اساسي در تکامل طبيعي دختران بعنوان مادران و مربيان آينده، نهايتاً عدم سلامت روحي و رواني خانواده مي گردد.

تحقيق حاضر در پي يافتن عوامل مؤثر بر نحوه جامعه پذيري پسران و دختران از ديدگاه والدين آنهاست. در اين راستا رويکردهاي روانشناختي، جامعه شناختي و فمينيستي مورد بررسي قرار گرفت و مدل تحقيق تدوين گرديد و پرسشنامه تحقيق بر اساس آن طراحي شد و 400 نفر از مردان و زنان ازدواج کرده بيش از 25 سال سن در شهر شيراز مورد پرسش قرار گرفتند. نتايج تحقيق نشان مي دهد که بين ميزان اعتقاد والدين به باورهاي فمينيستي و نحوه جامعه پذيري جنسيت فرزندان رابطه منفي وجود دارد (67/0- = r). همچنين بين اعتقاد والدين به باورهاي کليشه اي جنسيت و نگرش آنها در باره نحوه جامعه پذيري جنسيت رابطه مثبت وجود دارد (66/0=r). همچنين مردان بيش از زنان به تفکيک جامعه پذيري جنسيت بين پسران و دختران اعتقاد دارند. نتايج تحقيق همچنين نشان مي دهد سطح تحصيلات پاسخگويان (28/0-=r)، تعداد فرزندان (33/0=r) و سن پاسخگويان (2/0=r) با نگرش آنها در باره نحوه جامعه پذيري پسر و دختر رابطه دارد.

نتايج حاصل از آزمون رگرسيون چند متغيره نشان مي دهد که سه متغير پذيرش عقايد فمينيستي، عقايد کليشه اي جنسيت و سطح تحصيلات پاسخگويان وارد معادله شده و در مجموع 53 درصد از تغييرات در متغير وابسته را تبيين مي نمايد.

کليد واژه: جامعه پذيري، جنسيت، جامعه پذيري جنسيت، کليشه هاي جنسيتي ، نقش هاي جنسيتي