تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ياسر رستگار

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر رسول رباني خوراسگاني- دکتر وحيد قاسمي

تاريخ دفاع : 21/12/86

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر مهدي اديبي سده

بررسي جامعه‌شناختي عوامل مؤثر بر سبك زندگي جوانان (مطالعه موردي شهر شيراز)

چكيده

ظهور جامعه ي مصرفي بواسطه ي فزوني کالاهاي مادي از يک سو و دموکراتيزه شدن مصرف و عموميت يافتن آن از سوي ديگر، به انتخابي شدن زندگي روزمره مي انجامد و همين امر نشان‌دهنده‌ي اهميت روزافزون سبک زندگي درجامعه‌ي معاصر مي‌باشد؛ سبک زندگي نتيجه‌ي همه‌ي گزينش ها، ترجيحات و رفتار هايي است که فرد در ارتباط با کالاهاي مادي و فرهنگي انجام مي دهد. همچنين بصري شدن نشانه‌ها و نمادهاي منزلت در زندگي باعث مي شود که سبک زندگي با سبک بخشي و زيبايي شناختي کردن مصرف همراه شود، لذا مصرف کالاها واجد معنايي فرهنگي و منزلتي بويژه براي جوانان است و اين بدان جهت است كه جوانان در مقام مصرف كننده، بيشترين تأثير را از تغييرات فرهنگي و اجتماعي مي پذيرند.

اينکه سبک زندگي جوانان تحت تأثير چه متغير هاي اجتماعي فرهنگي قابل تبيين است؟ و نيز آيا مي توان از شکل گيري سبک زندگي و مصرف گرايي در ميان جوانان سخن گفت يا خير، دو سئوال اساسي تحقيق حاضر را تشکيل مي‌دهند. روش به کار رفته در اين پژوهش پيمايش بوده و داده هاي مورد نياز با استفاده از ابزار پرسش نامه به دست آمده که در ميان 384 نفر ازجوانان 15-29 ساله‌ي ساکن در مناطق هشت گانه‌ي شهر شيراز اجرا شده است.

در تحليل آماري اين پژوهش از شيوه‌هاي آمار توصيفي و شاخص‌هاي آمار استنباطي (ضريب همبستگي پيرسون و ضريب اتا) و تحليل رگرسيون استفاده شده است.

نتايج اين تحقيق نشان مي دهد که ميانگين توجه به شاخص‌هاي سبک زندگي 63 درصد مي‌باشد که نشان از مصرفي شدن جامعه ي مورد مطالعه در حوزه‌ي ابعاد سنجيده شده دارد و با تساهل مي توان از شکل گيري سبک زندگي در مورد جوانان سخن گفت. نتايج حاصل از آزمون فرضيات پژوهش نيز نشان مي‌دهد که ميان دو متغير جنس و پايگاه اقتصادي اجتماعي با سبک زندگي ارتباط معنا داري وجود ندارد که همين مسأله در هم ريختگي طبقاتي و جنسيتي و عموميت يافتن مصرف نمايشي در ميان جوانان طبقات مختلف را نشان مي دهد. هم چنين بين متغيرهاي دينداري و عرفي شدن فرد، نگرش به جهاني شدن، سرمايه‌ي فرهنگي ، فردگرايي، تعلق ذهني طبقاتي، سن و وضع تأهل جوانان با سبک زندگي آن ها ارتباط معنا داري وجود دارد.

كليد واژه‌ها: سبك زندگي، جامعه‌ي مصرفي، زيبايي شناختي كردن زندگي روزمره، مصرف‌گرايي، جوانان.