تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : ابراهيم اخلاصي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر بهجت يزدخواستي

تاريخ دفاع : 20/12/86

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر علي رباني خوراسگاني

بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر مديريت بدن در زنان (مطالعه ي موردي زنان شهر شيراز)

چكيده

اهميت يافتن بدن و متعاقب آن ، بازتابي شدن هويت بدني افراد ،از پيامدهاي اساسي ظهور جامعه ي مصرفي مي باشد که در آن افراد با دست کاري ويژگي هاي ظاهري و مريي بدن و فاصله گيري از مفهوم "بدن طبيعي" ، مبادرت به ساخت بدن اجتماعي مي نمايند.در اين پژوهش ، کليه ي تغييرات اعمال شده روي بدن از نظر آرايشي ، جراحي هاي زيبايي و نيز مراقبت و نگهداري از بدن ذيل عنوان کلي تر "مديريت بدن" مورد بررسي قرار گرفته است.

هدف تحقيق ، عبارت است از بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر مديريت بدن در زنان که طي آن ابعاد گوناگون مفهومي و نظري مديريت بدن مورد واکاوي و کنکاش قرار گرفته است.محقق با بهره گيري از آراء انديشمندان برجسته ي جامعه شناسي ، ديدگاههاي فمينيستي و مارکسيستي ، به همراه ديدگاه اسلام ،سعي خود را در راستاي افزايش غناي تئوريک موضوع مورد بررسي به کار بسته است.

روش مورد استفاده در اين پژوهش "پيمايش" مي باشد که در آن از ابزار پرسشنامه به منظور جمع آوري اطلاعات استفاده شده است.هم چنين،پرسشنامه ي ياد شده با ا استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي، به صورت تصادفي در بين 400 نفر از زنان 18 تا 40 سال ساکن در مناطق 8 گانه ي شيراز توزيع گرديده است.

نتايج تحقيق نشان مي دهد که ميانگين مديريت بدن ،با لحاظ نمودن کليه ي ابعاد و شاخص هاي منظور شده ي آن ، برابر با 8/62 درصد مي باشد که حاکي از ميزان بالاي توجه ي زنان به بدن در همه ي وجوه گوناگون آن از حيث آرايشي ، مراقبت و نگهداري و ... مي باشد. بر پايه ي نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق ،شواهدي دال بر عدم وجود رابطه ميان متغير وابسته و ساير متغيرهاي مستقل بدست نيامد و بدين ترتيب ارتباط معنا دار بين مديريت بدن و ساير متغيرهاي مستقل مشاهده گرديد.هم چنين با استفاده از رگرسيون چند گانه و تحليل مسير ،ميزان و نحوه ي تأثيرگذاري متغير هاي مستقل بر متغير وابسته مشخص گرديده است.بر اين اساس ، در مجموع 1/58 درصد از واريانس يا پراکندگي متغير مديريت بدن به وسيله ي متغيرهاي 8 گانه ي مستقل تبيين مي گردد.

واژه هاي کليدي: مديريت بدن ، جامعه شناسي بدن ، جامعه ي مصرفي ، پذيرش اجتماعي بدن ، تصور بدن