تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زهرا احمدي رناني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر وحيد قاسمي- دکتر مهدي اديبي سده

تاريخ دفاع : 20/12/86

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر علي رباني خوراسگاني

مطالعه تطبيقي نيازهاي فرهنگي براي گذران اوقات فراغت درشهر اصفهان (مطالعه موردي: مناطق رهنان و خانه اصفهان)

چكيده

پژوهش حاضر با عنوان مطالعه تطبيقي نيازهاي فرهنگي براي گذران اوقات فراغت در شهر اصفهان (مطالعه موردي : مناطق رهنان و خانه اصفهان ) به دنبال شناخت نيازهاي فرهنگي و شناخت الگوهاي فراغتي هريک از دو منطقة مورد نظر مي باشد به همين منظور عواملي که بر انتخاب الگوي گذران اوقات فراغت و متغيرهاي وابسته ديگر همچون رضايت از اوقات فراغت و آزادي در انتخاب الگو موثر است (جنس، سن، پايگاه اجتماعي- اقتصادي و محل سکونت) بررسي شده و درهر مورد مقدار ميانگينها به دست مي آيد.

در ابتداي اين پژوهش به تاريخچه اوقات فراغت ، عقايد صاحبنظران و کارشناسان در محدودة موضوع و تحقيقات انجام شده دراين رابطه پرداخته شده است و با استفاده از آنها و ديدگاههاي محقق، ده فرضيه اصلي مطرح شده که با استفاده از روش پيمايشي و تکنيک پرسشنامه در دو نمونه 323 نفري از ساکنين مناطق خانه اصفهان و رهنان مورد بررسي قرارگرفته است. با توجه به ارگانها و سازمانهاي متولي امر فراغت، دراين تحقيق به يکي از اين سازمانها به نام سازمان فرهنگي - تفريحي شهرداري اصفهان پرداخته شده و چند مورد از فرضيات راجع به ميزان شناخت و رضايت ساکنين اين دو منطقة درمورد اين سازمان است.

درتحليل آماري پژوهش از شيوه هاي آمار توصيفي (درصد فراواني، ميانگين و نمودار) و آمار استنباطي (آزمون U و ANOVA و T براي دو نمونه مستقل و T تک متغيره ) استفاده شده است .يافته هاي آماري و تجزيه و تحليل آنها به تأييد و اثبات بعضي از فرضيه ها و همچنين عدم تأييد و رد بعضي ديگر از آنها انجاميده است کلي ترين اين نتايج به صورت زير خلاصه مي شود:

الگوهاي گذران اوقات فراغت به جز دو الگوي اجتماعي و ورزشي دردو جامعة آماري مورد نظر متفاوت است ولي درمورد انتخاب آزادانه اين الگو هيچ تفاوت معناداري بين دو جامعة آماري ديده نمي شود.

راجع به نيازهاي فرهنگي درمورد اعتقاد به نياز مراکز مذهبي ، پارک و فضاي سبز ، زمين بازي و فضاي تفريحي مخصوص کودکان و کافي نت و گيم نت تفاوت معناداري بين دو جامعة آماري وجود دارد.مثلاً مراکز مذهبي در رهنان بيشتر از خانه  اصفهان است ، پارک و فضاي سبز خانه اصفهان و همچنين فضاي بازي و تفريح کودکان و مراکز کافي نت و گيم نت اين منطقه بيشتر از اين امکانات در منطقه رهنان گزارش شده است . ولي در مورد نياز به کتابخانه  ، فرهنگسرا و خانه فرهنگ ، مراکز مخصوص افراد مسن،دختران و بانوان و کودکان تفاوت معناداري بين دو جامعة آماري ديده نمي شود و درهمة موارد ميانگين کمتر از حد متوسط 3 گزارش شده است . درضمن ميزان شناخت سازمان فرهنگي- تفريحي شهرداري درهر منطقه کمتر از حد متوسط است البته ميانگين اين متغير درمنطقة رهنان بيشتر از خانه اصفهان است همچنين ميزان رضايت افرادي که حداقل شناخت را از اين سازمان داشته اند در هر دو منطقه کمتر از حد متوسط است.

درنهايت از طريق رگرسيون چندگانه و تحليل مسير تأثير متغيرهاي مستقل بر متغيرهاي وابسته محاسبه شد.

واژه هاي کليدي: نيازفرهنگي ، اوقات فراغت ، فعاليت فرهنگي ، سبک زندگي