تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محمدمهدي علي اکبري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر بهجت يزدخواستي- دکتر علي رباني خوراسگاني

تاريخ دفاع : 19/12/86

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : -

نظريه اي زمينه اي براي جرم جنسي (مطالعه ي موردي مجرمين جنسي شهر اصفهان)

چكيده

تمايل غريزه ي جنسي به ارضا، انسان را به كنش وامي دارد. اما اين فرآيند، تحت تأثير ملاحظات فرهنگي و اجتماعي خواهد بود. جامعه ي ما نيز از اين قاعده مستثنا نيست و چارچوب هاي ارزشي و قانوني خاصي بر آن وضع كرده است. بر اين اساس، غير از ازدواج، ساير مسيرهاي پاسخ به نياز جنسي، جرم محسوب خواهد شد. قانون مجازات اسلامي هر نوع كنش جنسي را كه مرتبط با شيوه هاي نامشروع ارضاست، جرم تلقي كرده، مجازات هاي حدي و تعزيري خاصي بر آن مقرر نموده است. از جمله ي اين جرايم، زنا، لواط، مساحقه، قذف و قوادي مي باشد. اما سؤال اين جاست كه چگونه با وجود كنترل هاي اجتماعي گوناگون، افراد مرتكب جرم جنسي مي شوند؟ اين در واقع پرسش اساسي پژوهش حاضر است و با اندكي دقت نظر، به سه سؤال جزيي تر تقسيم مي گردد كه عبارتند از: برخورد هاي جرم انگارانه ي دستگاه قضايي و انتظامي با مسايل جنسي, چگونه بر كنترل جرايم جنسي مؤثر است؟ محيط و نهادهاي اجتماعي، چگونه توانسته اند قانون پذيري جنسي را در افراد دروني نمايند؟ و نهايتاً اين كه سياست جداسازي, بر مبناي ارزشهاي مذهبي, چگونه در كنترل جرايم جنسي مؤثر است؟

روش تحقيق به كار رفته براي پاسخ گويي به اين سؤالات، نظريه ي زمينه اي -كه از روش هاي كيفي است- مي باشد. براي جمع آوري داده ها نيز از روش مطالعه ي موردي، با تكنيك مصاحبه ي عميق، بهره گرفته شده است.

آنچه از نتايج اين پژوهش برمي آيد، حاكي از آن است كه كنترل هاي اجتماعي، در برابر كشش و نيروي نياز جنسي، توفيق كاملي ندارند. اين بدان معناست كه افراد، در زمان برانگيختگي جنسي، كمتر به ممنوعيت ها و محدوديت هاي موجود توجه نشان مي دهند و براي آنان، ارضاي غريزه در اولويت قرار دارد.

كليدواژه ها: هنجار اجتماعي، جامعه پذيري، شور جنسي، رفتار جنسي، جرم جنسي، نظريه ي زمينه اي