تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : نورالدين اله دادي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمود کتابي

تاريخ دفاع : 29/7/86

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر فروغ السادات عريضي

بررسي عوامل اجتماعي- فرهنگي مؤثر بر باورپذيري دموکراسي (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان)

چكيده

پژوهش حاضرتحت عنوان« بررسي عوامل اجتماعي فرهنگي مؤثر بر باورپذيري دموكراسي »(مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه اصفهان ) است كه با هدف تبيين عوامل مؤثر بر باورپذيري دموكراسي صورت گرفته است.

مهمترين سؤالي كه در اين پژوهش مورد پي گيري قرار مي گيرد اين است كه آيا عوامل اجتماعي فرهنگي از قبيل دينداري، تقديرگرايي، ساخت خانواده و... بر ميزان باورهاي دموكراتيك افراد مؤثر هستند؟

بدين ترتيب براي پي گيري اهداف و پاسخ دهي به سؤالات تحقيق ، به شناسايي تعاريف ومفاهيم دموكراسي پرداخته شد، سپس تاريخچة دموكراسي از يونان وروم باستان تا عصر حاضر مورد بررسي قرار گرفت وپس از آن با بررسي مباني نظري پژوهش واستفاده از نظريات انديشمندان مختلف، موضوع مورد مطالعه در قالب يك مدل تلفيقي تجربي مورد بررسي و تبيين قرار گرفت.

به منظور تبيين فرضيات پژوهش، با استفاده از روش پيمايش وتكنيك پرسشنامه، نمونه اي به تعداد385 نفر از دانشجويان دانشگاه اصفهان وبه صورت نمونه گيري سهميه اي در نظر گرفته شد. پس از توزيع پرسشنامه و جمع آوري اطلاعات به آزمون فرضيات پرداخته شد. در تحليل آماري پژوهش از شيوه هاي آمار توصيفي (ميانگين ، فراواني، درصدو...) و آماراستنباطي (ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون...) استفاده شده است. يافته هاي آماري و تجزيه وتحليل آنها حاكي از تأييد شش فرضيه ورد دو فرضيه مي باشد ودر پايان نتايج زير بدست آمده است: بر اساس نتايج بدست آمده باورپذيري دموكراسي دربين مردان 76 درصد ودر بين زنان 72 درصد است، كه در حد نسبتاً بالايي مي باشد. بين ساخت خانواده و باورپذيري دموكراسي رابطه معناداري وجود دارد، يعني ساخت خانواده اي كه دارا ي انعطاف و آزادي بيشتري باشد بر باورپذيري دموكراسي تأثير مثبت دارد. بين تقديرگرايي وميزان باورپذيري دموكراسي رابطه معناداري وجود دارد(ضريب همبستگي معكوس). به اين معنا كه هرچه ميزان تقديرگرايي بيشتر شود باورپذيري دموكراسي كمتر مي شود ويا برعكس. بين جنسيت و باورپذيري دموكراسي رابطه وجود دارد، به اين معنا كه مردان از باورپذيري دموكراسي بيشتري برخوردارند تا زنان.

بين سطح تحصيلات دانشجويان وباورپذيري دموكراسي رابطه معناداري وجود ندارد، يعني تفاوتي بين باورهاي دموكراتيك دانشجويان كارشناسي وكارشناسي ارشد مشاهده نشده است.

بين پايگاه اجتماعي اقتصادي وباورپذيري دموكراسي رابطه معناداري وجود دارد، بدين معنا كه هرچه پايگاه اجتماعي اقتصادي افرا د بالاتر باشد برميزان باورپذيري دموكراسي افزوده مي شود. بين دينداري و باورپذيري دموكراسي رابطه معناداري وجود ندارد، بدين معنا كه ميزان دينداري افراد بر ميزان باورهاي دموكراتيك آنها تأثيري ندارد. بين ميزان استفاده از وسايل ارتباط جمعي وباورپذيري دموكراسي رابطه معناداري وجود دارد، بدين معنا افرادي كه از وسايل ارتباط جمعي، بيشتر استفاده مي كنند ، از باورهاي دموكراتيك بيشتري برخوردارند. بين اعتماد اجتماعي وميزان باورپذيري دموكراسي رابطه معناداري وجود دارد، بدين معنا كه اعتماد اجتماعي بر ميزان باورهاي دموكراتيك افراد تأثير مثبت دارد.

کليد واژه ها: دموکراسي- اعتماد اجتماعي- تقديرگرايي- دينداري