تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : امين بيت مشعل

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر يوسف شاقول

تاريخ دفاع : 25/9/86

رشته و گرايش : فلسفه-غرب

استاد مشاور : دکتر محمدجواد صافيان

هنر در فلسفه شلينگ

چكيده

مبناي کار شلينگ اين است که يک اثر هنري حقيقي از«مطلق» سرجشمه مي گيرد و به وسيله هنرمند نابغه، به نمايش در مي آيد. هنر، ظهور مطلق است و بنابراين فيلسوفي که مطلق را جستجو مي کند، بايد اثر هنري را در مرکز تأمّل فلسفي خود قرار دهد؛ زيرا هنر، عصارة طبيعت است و وجودي است که با استفاده از زبان، به نظم در آمده است. همچنين بواسطة اينکه اثر هنري، تابع قالب شناسايي انسان است، متضمّن تاريخ «من استعلايي» است. از اين رو، يک اثر هنري، محلّ وحدت وجود و انديشه است. شلينگ اين وحدت را «مطلق» مي نامد و براين عقيده است که کار فيلسوف، تأمّل بر فرايندها و قوانين زيبايي شناسي است.

واژگان كليدي: مطلق،فراوري،شهود،ارگانيسم ،هنر،اسطوره،ضرورت ،آزادي.