تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : محسن شيراوند

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر فتحعلي اکبري

تاريخ دفاع : 16/8/86

رشته و گرايش : فلسفه-غرب

استاد مشاور : دکتر حسين هرسيج

مباني نظري انديشه هاي سياسي امام خميني

چكيده

مباني نطري هر انديشمندي ريشه و اساس او را در حوزه هاي گوناگون معرفتي ساخته زيرا انديشه هاي معرفتي ، برآمده از نوع آگاهي و نگرش انديشمند به جهان ومسائل پيرامون آن است. در بررسي يک انديشه ، مباني و بنيان هايش که معمولأ خارج از حوزه يا موضوع آن انديشه قرار مي گيرد، به اين دليل که بنيان هاي اوليه آن انديشه را تشکيل مي دهد داراي اهميت جدي اي مي باشد.

بي شک وقتي صحبت از مباني يک انديشه به ميان مي آيد ، مقصود اصلي اي که انديشه ها از آن ساري و جاري هستند مد نظر بوده و اين موضوع به خصوص در مورد امام خميني (ره) که با بينش خاص خويش سياست مداران معاصر را با چالش جدي مواجه ساخت اهميت بيشتري پيدا مي کند .

حال در اين پژوهش ، قصد داريم ضمن برشمردن مهم ترين انديشه هاي سياسي امام خميني(ره) ، مباني نظري آن انديشه ها که توجه عميق به خدانگري، سنت معصومين(ع) و عقل محوري است را بيشتر بکاويم.

کليد واژه ها: انديشه هاي سياسي ، خدا نگري، سنت معصومين (ع)، عقل محوري.