تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : فاطمه قاسم پور

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مرتضي حاج حسيني

تاريخ دفاع : 20/12/86

رشته و گرايش : فلسفه-منطق

استاد مشاور : -

معناشناسي جهان‌هاي ممکن و منطق معرفت

چكيده

بحث جهان هاي ممكن از جمله مباحثي است كه منطق‌دانان ، فيلسوفان تحليلي ، كساني كه به معناشناسي منطق موجهات مي پردازند به آن توجهي ويژه مبذول نموده اند. اين مفهوم اولين بار توسط لايب نيتس مطرح گرديد ، كاربرد جهان هاي ممكن در ديدگاه لايب نيتس عمدتا مربوط به حوزه الهيات بود پس از اين كه منطق موجهات توسط لوئيس منقح گرديد كريپكي براي ارائه معناشناسي صوري منطق موجهات ، از مفهوم جهان‌هاي ممكن استفاده كرد. در خصوص اين مفهوم ديدگاه‌هاي موافق و مخالفي وجود دارد که ديدگاه موافقان به دو دسته کلي تقسيم مي‌شود :امکان گرايي و فعليت گرايي .مهمترين نماينده دسته نخست ديويد لوئيس است ،پلانتينگا نيز شاخص‌ترين چهره فعليت‌گراست. در ديدگاه امکان گراها همه جهان هاي ممکن موجود هستند و ساير جهان هاي ممکن با جهان کنوني تفاوت نوعي ندارد،آنها قائل به رابطه همتايي بين جهان هاي ممکن و افراد ممکن هستند ولي فعليت‌گراها جهان هاي ممکن را امور انتزاعي مي دانند و تنها جهان بالفعل را جهان واقعي مي دانند و قائل به رابطه اينهماني بين جهان هاي ممکن و افراد ممکن هستند.

منطق معرفت يكي از منطق‌هاي توسعه يافته است که در آن دربارة مفهومهايي چون علم ،باور،توجيه، قطعيت و نسبت اين مفهوم ها با يکديگر و اصلهاي حاکم بر آنها بحث مي شود.منطق معرفت بر الگوي منطق موجهات پي ريزي شده است. اين منطق داراي دو بخش عمده منطق دانايي و منطق باور است. منطق معرفت با کتاب "علم و باور " هين تيکا پا به عرصه وجود گذاشت و بر مبناي عبارت "مي‌داند كه" يا" باور دارد كه" پي‌ريزي گرديد. منطق دانايي و منطق باور داراي بخش محمولي و بخش گزاره‌اي هستند و در منطق دانايي سيسستم‌هاي S5,S4,T,K و درمنطق باور سيستم‌هاي S5,S4,D,K با اصول موضوعه مشخص ارائه شده‌اند.

کليد واژگان: جهان هاي ممکن ،امکان گرايي، فعليت گرايي،منطق معرفت،منطق دانايي،منطق باور