تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : عاطفه مزروعي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدرضا کاوياني

تاريخ دفاع : 22/10/86

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-اقليم شناسي

استاد مشاور : دکتر سيد حسن حسيني ابري

اقليم کشاورزي حوضه رودخانه شور دهاقان

چكيده

کشاورزي فعاليتي است که با آب ، خاک واقليم رابطه مستقيم دارد که از بين عوامل مذکور اقليم از اهميت خاصي برخوردار است ولي متاسفانه در فعاليتهاي کشاورزي خاک به عنوان يک عامل اکولوژيکي بيش از اقليم مورد مطالعه قرار گرفته است . عامل اقليم يک عامل ناپايداراست که در ارتباط با شرايط هر منطقه مي باشد و کنترل آن از دست انسان خارج است به طوري که تغيير شرايط آب و هوايي متناسب با نياز هر محصول فقط در مقياسهاي محدود امکانپذير است . اقليم را بايد يکي از عوامل محيطي مؤثر بر کشاورزي دانست ، آنچنانکه افزايش عملکرد محصولات کشاورزي در واحد سطح و بهبود کيفيت محصولات با شرايط محيطي به ويژه عامل فوق درارتباط مي باشد اگرپارامترهاي اقليمي در يک محل تغيير يابد و از حد آستانه گياهان خارج شود ممکن است به محصولات کشاورزي خسارت وارد سازد دراين زمان است که نقش اقليم در فعاليتهاي کشاورزي اهميت مي يابد . به همين دليل تأثير و کاربرد وسيع مطالعات اقليمي در فعاليتهاي کشاورزي در غالب کشورها خصوصا" در کشورهاي جهان سوم که اقتصاد آنها متکي بر توليدات زراعي است داراي ارزشي غير قابل انکار مي باشد .

هدف از انجام اين رساله شناسايي شرايط اقليمي حوضه رودخانه شور دهاقان جهت فعاليتهاي کشاورزي و ارائه راهکارها جهت توسعه آن در منطقه مي باشد . روش مطالعه اسنادي – تحليلي و ميداني بوده بدين صورت که اطلاعات تئوريکي درارتباط با نيازهاي اقليمي محصولات غالب حوضه مانند گندم ، جو و لوبيا از کتابخانه ها و مراکز پژوهشي فيش برداري و آمارهاي مورد نياز از سازمانهاي هواشناسي و کشاورزي تهيه شد . بعد از تجزيه و تحليل متغيرهاي اقليمي و شناخت اقليم حوضه ، شرايط اکو لوژيکي حوضه از لحاظ کشت محصولات مشخص و نهايتا" محدوديتهاي اقليمي منطقه در رابطه با کشت محصولات مشخص شد. نتايج تحقيق نشان داد که مهمترين محدوديت کشاورزي در منطقه آب که در سالهاي خشکسالي اين عامل تشديد مي شود خشکسالي تقريبا" هر دو الي سه سال يکبار در حوضه رخ مي دهد و برعملکرد و سطح زير کشت محصولات حوضه تأثير مي گذارد.

کليدواژه: اقليم، حوضه، رودخانه شور دهاقان، کشاورزي