تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : آرام سليماني

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر فريدون اللهياري

تاريخ دفاع : 27/3/87

رشته و گرايش : تاريخ-اسلام

استاد مشاور : دکتر اصغر فروغي ابري

بررسي تاريخ تشيع ايل بختياري

چکيده

از آنجا که ايل بختياري يکي از ايلات بزرگ کشور است که نقش مهمي را خصوصا در تحولات سياسي اجتماعي دوران معاصر داشته است، به همين لحاظ مورد توجه ويژه پژوهشگران داخلي و خارجي قرار گرفته است به گونه اي که در سالهاي اخير مطالعات گوناگوني در مورد اين ايل صورت گرفته که بيشتر اين مطالعات در زمينه تاريخ سياسي و اجتماعي ايل بختياري بوده است .اما عليرغم کثرت مطالعات انجام شده پيرامون ايل بختياري همچنان ناگفته هاي زيادي در مورد اين ايل وجود دارد که به آنها پرداخته نشده است .از جمله اين موارد موضوع دين و چگونگي آن وتاريخ گرايش ايل بختياري به مذهب تشيع مي باشد .در اين زمينه به غير از اينکه در منابعي مانند سفرنامه هاي اروپاييان اشاراتي کوتاه به آداب وعادات مذهبي بختياري ها شده مطالعه يا تحقيقي که به صورت اختصاصي به موضوع تشيع در ايل بختياري پرداخته باشد تا کنون انجام نگرفته است.از اين رو موضوع اين پژوهش تازگي دارد.

روش انجام اين پژوهش با استفاده از روش هاي توصيفي و تحليلي و استفاده از منابع کتابخانه اي واسنادي و در مواردي با استفاده از روش هاي ميداني بوده است.

اين پژوهش پس از مروري بر پيشينه تاريخي سرزمين و جامعه بختياري به بررسي چگونگي ورود اسلام به آن سرزمين، عوامل نفوذ وگسترش تشيع وهمچنين مراحل تاريخي انتشار و انسجام آن در سرزمين بختياري، نقش امامزادگان در تبليغ و ترويج عقايد مذهبي، پراکند گي بقاع متبرکه ومشاهد و مقابر امامزادگان در سرزمين بختياري سادات و چگونگي ورود و کارکرد آنها در بين بختياري ها و تحليل جامعه شناختي مذهب در جامعه بختياري مي پردازد.

کليدواژه: ايل، ايل بختياري، فرهنگ، تشيع، امامزاده، سادات