تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : سميه بصيري

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مصطفي پيرمراديان- دکتر اصغر فروغي ابري

تاريخ دفاع : 20/12/86

رشته و گرايش : تاريخ-اسلام

استاد مشاور : دکتر فريدون الهياري

امام موسي بن جعفر(ع) و اوضاع سياسي، اجتماعي و فرهنگي زمان وي (183-148ه ق)

چکيده

ائمه عليهم السلام در دوران گوناگون با توجه به شرايط زمان خود هر كدام روش خاصي را در برابر رويدادها و حوادث و خلفاي وقت در پيش گرفتند،‌ امام موسي بن جعفر (ع) نيز در يكي ازدوران هاي مهم تاريخ اسلام يعني خلافت عباسي به امامت رسيدند. اين دوره يكي دوران هاي پر تلاطم تاريخ است، علاوه بر اينكه خلفاي عباسي فشار خاصي بر علويان وارد مي كردند و هر حركتي را به شدت سركوب مي كردند سعي داشتند تا هر گونه فعاليتي را در كنترل خود داشته باشند، وضعيت فرهنگي و اجتماعي آن دوره نيز قابل تامل است، حضور انديشه ها،‌ آراء و فرق گوناگون از بين مسلمانان و غير مسلمانان در جامعه جو خاصي را ايجاد كرده بود حضور طبقات مختلف اجتماعي كه در اثر آشنايي و ارتباط بيشتر با ملل ديگر بوجود آمده بود از ديگر شاخصه هاي اين دوران است. امام (ع) با توجه به اين اوضاع تلاش داشتند تا مردم را با عقايد و انديشه هاي صحيح آشنا كنند و در طي مباحثات و مناظراتي كه با مذاهب ديگر انجام مي دادند سعي در زدودن شبهات و افكاري كه در بعضي موارد الحادي بود، برآمدند. بنابراين براي شناخت موضع امام(ع) و فعاليت هاي ايشان و چرايي و چگونگي عملكرد امام(ع) در اين دوران شناخت ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن دوره ضروري به نظر مي رسد، اين رساله بر آن است تا آنجا كه از منابع و مستندات بر مي آيد به بحث و بررسي در اين زمينه ها بپردازد.

واژه هاي كليدي: امام موسي بن جعفر(ع)، عباسيان، اوضاع سياسي- فرهنگي- اجتماعي