تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حسن سعيدي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مهدي اديبي سده- دکتر بهجت يزدخواستي

تاريخ دفاع : 7/8/86

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر رسول رباني خوراسگاني

افزايش نسبي ورود دختران به دانشگاه؛ چگونگي و چرايي آن

چكيده

موضوع اين پژوهش افزايش نسبي ورود دختران به دانشگاه ، چگونگي و چرايي آن مي باشد . حدود دو دهه است که روند افزايش دختران به دانشگاه سير صعودي را طي مي کند . طبق آمار در سال 85-1384 تعداد پذيرفته شدگان در دانشگاه 340526 نفر بوده که از اين تعداد 185857 (55 درصد) را زنان تشکيل مي دهند . راجع به افزايش ورود دختران به دانشگاه اظهار نظر هاي گوناگوني صورت گرفته است . افزايش ورود دختران به دانشگاه در يک نگرش چند عاملي معنا پيدا مي کند . از يک سو تربيت نيروي متخصص ، توسعه اجتماعي ، فرهنگي ، سياسي و اقتصادي را به همراه دارد و از سوي ديگر استقلال و رشد قابليت هاي فردي را در بر مي گيرد . سوال محوري در اين تحقيق اين است که در برابر افزايش ورود دختران به دانشگاه از منظر ورود به جهان جديد که بر مبناي گفتمان توسعه دانايي محور در حال شکل گيري است و سخن از جامعه معرفتي مي رود ، رويکرد برگزيده ، نقادانه و عملياتي به اين افزايش چه مي باشد . جمعيت آماري مورد استفاده در اين پژوهش دانشجويان دختر دانشگاه شهيد چمران اهواز که در سال تحصيلي 86-1385 مشغول به تحصيل بوده اند مي باشد . روش مورد استفاده در اين پژوهش پيمايشي و تکنيک گرد آوري اطلاعات علاوه بر آمار و اسناد موجود پرسشنامه مي باشد . نرم افزار مورد استفاده در اين پژوهش spssء5/11 و آمارهاي مورد استفاده : آمارتوصيفي(فراواني و درصد) آمار استنباطي(t تک متغيره) مي باشد . فرضيه هاي مورد آزمون عبارتند از: ميانگين نمره تغيير نگرش جامعه نسبت به زنان ، آگاهي زنان از حقوقشان ، دست يابي به شغل ، دست يابي به منزلت اجتماعي ، گسترش دامنه انتخاب همسر ، جاذبه هاي دانشگاه و افزايش توقعات در رابطه با افزايش ورود دختران به دانشگاه بالاتر از حد متوسط مي باشد ، و در نهايت تمام فرضيات تأييد شدند .

کليد واژه ها: نگرش، منزلت اجتماعي، توسعه، دانشگاه