تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : زينب السادات مرتضوي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر جعفر شانظري

تاريخ دفاع : 29/7/86

رشته و گرايش : الهيات-فلسفه و کلام اسلامي

استاد مشاور : دکتر سيد مهدي امامي جمعه

انتظار بشر از دين در نگاه انديشمندان اسلامي (استاد جوادي آملي و دکتر سروش)

چكيده

در اين پژوهش که با عنوان «انتظار بشر از دين» از منظر انديشمندان مسلمان خصوصاً استاد جوادي آملي و دکتر سروش مي باشد، اين مسأله مطرح است که انسان ها چه نيازي به دين دارند و دين چه انتظاري از انسان. هر چند در اين مسأله، ديدگاه ها و رويکردهاي گوناگوني وجود دارد، ولي در اين پژوهش اين بحث را از ديدگاه نظريه پردازان معاصر در حوزة دين شناسي، خصوصاً استاد جوادي آملي و دکتر عبدالکريم سروش بررسي و تحليل نموده ايم.

در ابتدا به تبيين موضوع پرداخته شده و اينکه آيا اين دو پرسش «انتظار بشر از دين» و «انتظار دين از بشر» قابل جمعند؛ سپس به تحليل و بررسي اين که آيا پرسش فوق، يک رويکرد درون ديني دارد يا برون ديني، پرداخته شده است و پس از تبيين آنها، به بيان فوايد و کارکردهاي دين از منظر اين دو متفکر و همچنين اين که رابطة دين با اخلاق و دين با دنيا و آخرت چگونه است و چه تفاوتهايي در اين زمينه در آراء آنها وجود دارد. سرانجام در بررسي مسأله به ريشه يابي اختلافات و علت تفاوتها ديدگاهها پرداخته شده و از آن جا که اساس تفکر استاد جوادي آملي بر مبناي خدا محوري و دکتر سروش بر مبناي انسان محوري مي باشد، تفاوت فاحشي در پاسخ اين دو به پرسش «انتظار بشر از دين» ديده مي شود و در پايان در يک مقايسه و ارزيابي نتيجة مورد نظر ارائه شده است.

کليد واژه ها: دين، انتظار، رويکرد برون ديني، رويکرد درون ديني.