تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : پرويز زلف سياه ليلان

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدصادق طباطبائي

تاريخ دفاع : 16/11/86

رشته و گرايش : الهيات- علوم قرآن و حديث

استاد مشاور : دکتر مهدي مطيع

بررسي احاديث طلاق با عرضه بر قرآن

چكيده

هدف تحقيق: عرضه احاديث به قرآن به دليل اشكالات موجوده در احاديث مثل تعارض، جعل، صدور آنها در شرايط تقيه و ... مي باشد. استفاده از احاديث بدون عرضه به قرآن، ما را از شناخت واقعي دين مبين اسلام خصوصاً دريافت فقه، بازداشته و باعث بروز قرائات مختلف از دين به علت اشكالاتي كه احاديث دارند مي گردد. استنباطات مختلف فقها از احاديث و بروز نظرات متفاوت در فهم احكام ريشه در اين دارد كه عالمان اسلامي، خصوصاً فقهاي عظام با در نظر گرفتن جمله مشهور«الدليلان اذا تعارضا تساقطا» که از نظر عقل و شرع مورد تاييد مي باشد، به دليل مختلف بودن اخبار و احاديث مربوطه به حل تعارض اخبار، دچار اختلاف نظر گرديده که برخي را به تخيير، برخي را به احتياط و گروهي را به توقف سوق مي نمايد.

روش تحقيق كتابخانه اي، تحليل آيات و احاديث مربوطه به طلاق با استفاده از آيات قرآن و متون معتبرمي باشد.

مهمترين نتيجه به دست آمده، حل تعارض اخبار با استفاده از عرضه آنها به قرآن با در نظر گرفتن عام وخاص، مطلق و مقيد، مجمل ومبين و ساير مسائل اصولي، تساوي حقوق زن و مرد به مفهوم عدم مشابهت احکام خاص آنها، احراز معني طهر براي «قرء» با توجه به اجماع فقها و معني لغوي آن، استحباب اشهاد در رجعت، نيابت پذيري وکالت در طلاق، جواز اخذ زائد بر مهر در طلاق خلع ، استحاله عقلي و شرعي تعدد طلاق با انحصار آن در يک مجلس و بسياري مسائل ديگر.

واژگان کليدي: طلاق، انواع طلاق، احاديث فقهي، قرآن، عده