تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : کيوان زرتاب

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر رسول رباني خوراسگاني- دکتر مهدي اديبي سده

تاريخ دفاع : 18/7/86

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : -

بررسي تحليلي رويکردها و نظريات جهاني شدن (با تاکيد بر نظريات گيدنز، فوکوياما، والرشتاين و هابرماس)

چكيده

جهاني شدن فرآيندي است که طي آن مرزها رفته رفته ناپديد مي شوند و همزمان مبادلات بين المللي و تعاملات فراملي افزايش مي يابد و وابستگي متقابل جوامع به يکديگر و ميزان آگاهي شان نسبت به هم گسترده تر مي شود اين انديشه که خاستگاه جهاني شدن کجاست، چه ويژگيها و ابعادي دارد و مکانيسم اثر آن بر جنبه هاي گوناگون زندگي بشر چگونه است و صدها سوال ديگر ذهن بسياري از انديشمندان را معطوف خود ساخته است وهمين مسأله زمينه ساز شکل گيري نظريات گوناگون و رويکردهاي متنوع در رابطه با اين پديده شده است.

پژوهش پيش روي با روش توصيفي ـ تحليلي به بررسي اين رويکردها و ديدگاهها با تأکيد بر نظريات هابرماس، گيدنز، والر اشتاين و فوکوياما مي پردازد. با اين هدف که واکاوي و بررسي ديدگاهها و نظريات گوناگون دربارة جهاني شدن مي تواند زمينة جهت گيري و راهکار مناسب در رابطه با آن را فراهم آورد.

اين تحقيق تلاش دارد به اين پرسش پاسخ دهد که هر يک از صاحبنظران مذکور در رابطه با جهاني شدن چه نظرياتي را مطرح کرده اند. تعريف و ابعاد آن را چه مي دانند و ديدگاهشان در رابطه با فرصت ها و چالش هاي جهاني شدن کدام است.

نتيجة به دست آمده ازاين تحقيق آن است که هر يک از ديدگاههاي مورد بررسي گوياي بخشي از واقعيتند امّا با توجه به اينکه اين نظريات براساس ساختار جوامع غربي شکل گرفته اند اتخاذ رويکرد مطلوب درهر کشور بايد متناسب با شرايط اقتصادي ، سياسي و فرهنگي آن صورت گيرد.

کليد واژه ها: جهاني شدن، ليبراليسم، تنوع فرهنگي، تغيير اجتماعي، سرمايه داري