تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : حميد مرداني

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر وحيد قاسمي- دکتر مهدي اديبي سده

تاريخ دفاع : 16/7/86

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر حميدرضا عريضي

بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر احساس بي عدالتي در بين معلمان شهر زنجان

چكيده

پژوهش حاضر با عنوان «بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر احساس بي عدالتي در بين معلمان شهر زنجان» مي باشد. که هدف از پژوهش حاضر شناخت عوامل مؤثر بر احساس بي عدالتي در بين معلمان بود. در وهله اول اين پژوهش به بررسي مباني نظري موضوع اقدام نموده و نظرات و ايده هاي انديشمندان را در سه حوزه فلسفي، جامعه شناسي و روان شناسي اجتماعي مورد بحث قرار داده است.

در بخش جامعه شناسي علاوه بر جمع آوري آراء صاحبنظران بزرگ جامعه شناسي به ارائه نظريه هايي که در زمينه گرايش هاي مردم در ارزيابيهاي عدالت، درک آن و پيامدهاي احساس بي عدالتي متمرکزند، پرداخته شده است. نظريه هاي مبادله، ارزش منزلت، محروميت نسبي و بي عدالتي جنسيتي مهمترين نظريه ها در اين حوزه هستند. به منظور اجراي اين اين پژوهش يازده فرضيه با استفاده از روش پيمايشي و تکنيک پرسشنامه در نمونه اي به تعداد 271 نفر از معلمان بدست آمده است. در تحليل آماري پژوهش از شيوه هاي آمار توصيفي (ميانگين، فراواني، درصد...) و آمار استباطي (آزمون اِتا، ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چندگانه، تحليل مسير) استفاده شده است. يافته هاي آماري و تجزيه تحليل آنها حاکي از تأئيد نه فرضيه و رد دو فرضيه مي باشد. در پايان نتايج زير بدست آمده است:

يافته هاي تجربي پژوهش نشان دهنده گرايش مساوات طلبانه مردم در عرصه «فرصت ها» و «قانون» مي باشد اين در حالي است که اين گرايش در عرصه احترام اجتماعي تقريبا" معادل توزيع طبيعي اما در عرصه اقتصادي به سمت عادلانه انگاشتن نابرابري تمايل دارد.

با وارد کردن احساس بي عدالتي به عنوان متغير وابسته و متغيرهاي مستقل پژوهش در مدل رگرسيون چندگانه و اجراي آن به روش گام به گام نتايج بدست آمده حاکي از آن است که از مجموع متغيرهاي وارد شده در معادله رگرسيون هفت متغير در مجموع بيشترين تأثير را در احساس بي عدالتي داشته توسط متغيرهاي عدالت سازماني، احساس محروميت، نسبت نياز، منطقه مسکوني، درک عدالت و احساس تعلق و تحصيلات توضيح داد که برازش خوب مدل را مي رساند. ضريب تعيين بدست آمده معادله 42 درصد مي باشد که معرف تبيين درصدي از واريانس متغير وابسته مي باشد که توسط مدل توجيه مي شود يعني مي توان گفت 42 درصد از واريانس احساس بي عدالتي را که درصد بالايي مي باشد.

کليد واژه ها: عدالت اجتماعي، ادراک، معلم، مساوات طلبي، نابرابري اجتماعي