تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 1/7/77

رشته و گرايش : فلسفه-غرب

استاد مشاور : دکتر محمدجواد صافيان

نام و نام خانوادگي : محسن غلامعليان

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مهدي دهباشي

ترجمه‌ و شرح‌ گزيده‌اي‌ از مقالات‌ جلد1و2 كتاب‌ ارزيابي‌هاي‌ نقادانه‌-درباره‌ فلسفه‌ كانت

چكيده

موضوعاتي‌ كه‌ در مقدمه‌ پايان‌نامه‌ حتي‌الامكان‌ مورد بررسي‌ قرار گرفته‌اند عبارتند از:

1- نقادي‌: سنجش‌ قوه‌ عقل‌ بطور كلي‌ در رابطه‌ با هرگونه‌ شناختي‌ كه‌ قوه‌ عقل‌ مستقل‌ از تجربه‌ مي‌تواند تحصيل‌ كند. به‌ عبارت‌ ديگر نقادي‌ عبارتست‌ از حكم‌ كردن‌ درباره‌ امكان‌ يا امتناع‌ مابعدالطبيعه‌ بمعني‌ الاعم‌ و تعيين‌ منشاء و حوزه‌ و حدود آن‌ 

2- دكرديسي‌ در شيوه‌ شناخت‌ و انديشه‌ يا انقلاب‌ كپرنيكي‌ كانت‌: سازگاري‌ و هماهنگي‌ متعلقات‌ شناخت‌، با شناخت‌ به‌ منظور حصول‌ شناخت‌ پيشيني‌ 

3-پرسش‌ استعلائي‌: چگونگي‌ امكان‌ پذيري‌ احكام‌ تركيبي‌ پيشيني‌ براساس‌ روش‌ به‌ بازگشتي‌ يا تحليلي‌ بدين‌ معنا كه‌ ابتدا نتيجه‌ مطلوب‌ مسلم‌ فرض‌ مي‌شود و بعد شرايطي‌ كه‌ از رهگذر احراز آنها نتيجه‌ مطلوب‌ بدست‌ مي‌آيد، برآورده‌ مي‌شود.

مقاله‌ اول‌ با عنوان‌ تاويل‌ تحقق‌ كليدي‌ براي‌ ساختار انديشه‌ كانت‌ براساس‌ يكي‌ از اصولي‌ترين‌ تمايزات‌ نقادانه‌ كانت‌ يعني‌ تمايز بين‌ اشياء في‌نفسه‌ و پديدارها و براساس‌ روش‌ هوسرلي‌ تاويل‌- تقويم‌ به‌ بررسي‌ برخي‌ از موضوعات‌ اصلي‌ فلسفه‌ كانت‌ مي‌پردازد. محور اصلي‌ بحث‌ متعلق‌ شناخت‌ استعلائي‌( عين‌ به‌ تاويل‌ رفته‌) و مراحل‌ تحقق‌ آن‌ مي‌باشد در اين‌ مقاله‌ سه‌ نوع‌ تخقق‌ مورد بررسي‌ قرار گرفته‌: 1-تحقق‌ متافيزيكي‌2-تحقق‌ ذهني‌3-تحقق‌ استعلائي‌.

يكي‌ ديگر از مباحث‌ اصلي‌ اين‌ مقاله‌ هستي‌ شناسي‌ دستگاههاست‌ كه‌ موضوع‌ اصلي‌ آن‌ بررسي‌ اعتبار مبادي‌ روش‌ شناختي‌ و مفاهيم‌ علوم‌ تجربي‌ است‌.

مقاله‌ دوم‌ تحت‌ عنوان‌ شاكله‌ سازي‌ و مفاهيم‌ تجربي‌، برحسب‌ كاركرد مفهوم‌ به‌ عنوان‌ قاعده‌ و شاكله‌ به‌ عنوان‌ قاعده‌ اطلاق‌ به‌ بررسي‌ اين‌ مبحث‌ مهم‌ درفلسفه‌ كانت‌ مي‌پردازد. تمايز بين‌ صورت‌ ذهني‌ و شاكله‌، مسئله‌ امر ثالث‌ (das Dritte) ، سنخيت‌ و گشتالت‌ از ديگر موضوعاتي‌ است‌ كه‌ در اين‌ مقاله‌ به‌ بحث‌ پيرامون‌ آنها پرداخته‌ شد.