تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/6/77

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر مهدي دهباشي-تيمور کوشا

نام و نام خانوادگي : هادي عبدالملکي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مجيد کارشناس

بررسي‌ عوامل‌ موثر بر توسعه‌ نيافتگي‌ جامعه‌ شناسي‌ در ايران‌

چكيده

پيشرفت‌ روزافزون‌ جامعه‌ شناسي‌ در اكثر كشورهاي‌ دنيا خصوصا" در نيمه‌ دوم‌ قرن‌ بيستم‌ هر ذهن‌ كاوشگري‌ را برآن‌ مي‌دارد كه‌ بپرسد، در حاليكه‌ نيم‌ قرن‌ از عمر جامعه‌ شناسي‌ در ايران‌ مي‌گذرد، چرا جامعه‌ شناسي‌ در ايران‌ رشد و توسعه‌ نيافته‌ است‌؟ چرا جامعه‌ شناسي‌ به‌ عنوان‌ يك‌ علم‌، جايگاه‌ نظري‌ و عملي‌ مناسبي‌ را كسب‌ ننموده‌ است‌. محقق‌ بر اين‌ باور است‌ كه‌ اگر چه‌ ممكن‌ است‌ نتوان‌ بطور صريح‌ به‌ اين‌ سئوالات‌ پاسخ‌ داد، اما مي‌توان‌ فرايند پاسخگوي‌ را دقيق‌ نمود، براين‌ اساس‌ در تحقيق‌ حاضر با هدف‌ شناخت‌ وضعيت‌ جامعه‌ شناسي‌ و عوامل‌ موثر بر توسعه‌ نيافتگي‌ آن‌، با رويكرد جامعه‌ شناسي‌ علم‌ به‌ تجزيه‌ و تحليل‌ موضوع‌ پرداخته‌ است‌، در اين‌ تحقيق‌ ضمن‌ قبول‌ تعريف‌ منظومه‌اي‌ از علم‌ و با ارائه‌ رويكرد تركيبي‌ مبتني‌ بر تاثير عوامل‌ خارج‌ و داخل‌ فاي‌ علم‌ جامعه‌ شناسي‌ بر توسعه‌ نيافنگي‌ آن‌ به‌ تدقيق‌ چهارچوب‌ نظري‌ و ارائه‌ فرضيات‌ و مدل‌ تحليل‌ پرداخته‌ است‌.

اين‌ تحقيق‌ از نوع‌ تحقيقات‌ «تبييني‌» بوده‌ و با روش‌ پيمايشي‌ « Survec » صورت‌ گرفته‌ و براي‌ جمع‌آوري‌ اطلاعات‌ از تكنيك‌ پرسشنامه‌ سجامعه‌ آماري‌ اين‌ تحقيق‌ كليه‌ اساتيد رشته‌ جامعه‌ شناسي‌ مي‌باشد كه‌ در سال‌ 1377 عضو هيات‌ علمي‌ رسمي‌ يكي‌ از گروههاي‌ علوم‌ اجتماعي‌ در دانشگاههاي‌ دولتي‌ بوده‌اند كه‌ مورد همه‌ پرسي‌ قرار گرفته‌اند.

اطلاعات‌ و داده‌هاي‌ جمع‌آوري‌ شده‌ در اين‌ تحقيق‌ به‌ وسيله‌ نرم‌ افزار Spss تحت‌ Windows پردازش‌ و با استفاده‌ ازآماره‌هاي‌ توصيفي‌ و استنباطي‌ متناسب‌ تجزيه‌ و تحليل‌ شده‌ است‌ و محاسبات‌ آماري‌ انجام‌ شده‌ بيانگر آن‌ است‌ كه‌ روابط‌ بين‌ متغيرها در مدل‌ تحليل‌ مورد تاييد قرار گرفته‌ و تمامي‌ فرضيات‌ تحقيق‌ با 95% اطمينان‌ مورد پذيرش‌ قرار گرفته‌اند و از نظر آماري‌ ارتباط‌ بين‌ متغيرهاي‌ مستقل‌ و متغير وابسته‌ معني‌دار بوده‌ است‌. بطوري‌ كه‌ تركيب‌ هر دو دسته‌ عوامل‌ "داخل‌ و خارج‌" از فضاي‌ علم‌ جامعه‌ شناسي‌ بر توسعه‌ نيافتگي‌ جامعه‌ شناسي‌ در ايران‌ موثر بوده‌اند.