تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 18/11/76

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر مرتضي حاج حسيني

نام و نام خانوادگي : يوسف فتحي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر ابراهيم انصاري

قشربندي‌ اجتماعي‌ازديدگاه‌ شهيد مطهري‌

چكيده

قشربند اجتماعي‌ يكي‌ از محوري‌ترين‌ مباحث‌ جامعه‌شناسي‌ و هميشه‌ يكي‌ از مهمترين‌ موضوعات‌ در انديشه‌ متفكران‌ حوزه‌ مطالعات‌ علوم‌ انساني‌ بوده‌ است‌. متفكران‌ مسلمان‌ عموما" و استاد مطهري‌ خصوصا" از اين‌ موضوع‌ مستثني‌ نيستند.

اين‌ رساله‌ در دو بخش‌ تنظيم‌ شده‌ است‌، در بخش‌ اول‌ پژوهشگر پس‌ از طرح‌ تحقيق‌ سعي‌ مي‌كند برخي‌ مفاهيم‌ اساسي‌ قشربندي‌ اجتماعي‌ و نظرگاه‌ مكتب‌ تضادگرائي‌ و كاركردگرائي‌ و همچنين‌ ديدگاه‌ اسلام‌ و بعضي‌ متفكران‌ مسلمان‌ را در قبال‌ اين‌ موضوع‌ روشن‌ سازد، و در خبش‌ دوم‌ بعد از نگاه‌ كوتاه‌ به‌ برخي‌ انديشههاي‌ اجتماعي‌ استاد مطهري‌ به‌ طبقاتي‌ بودن‌ جامعه‌ و قشربندي‌ اجتماعي‌ ميشود. و نوع‌ جامعه‌ متصور ايشان‌ را تبيين‌ كند.

برداشت‌ استاد مطهري‌ از مفاهيم‌ زير را پژوهشگر عوامل‌ اساسي‌ و موثر در ديدگاه‌ ايشان‌ تشخيص‌ مي‌دهد:

1-جهان‌ بين‌ = (تفاوتها، حقوق‌ و ارگانيسم‌ اجتماعي‌)، 2-فطرت‌ = (استعدادهاي‌ فطري‌ و اكتسابي‌ و حقوق‌ فطري‌ و اكتسابي‌)، 3-آموزه‌هاي‌ قرآني‌ و 4-عدالت‌ اجتماعي‌.

نوع‌ جامعه‌اي‌ كه‌ براساس‌ اين‌ عوامل‌ متصور است‌ عبارتست‌ از :

جامعه‌ داراي‌ قشربندي‌ مطلوب‌، جامعه‌ طبيعي‌ و جامعه‌ بي‌طبقه‌ اسلامي‌ و در صورتي‌ كه‌ اين‌ عوامل‌ نباشند نوع‌ جامعه‌ تبعيضي‌، داراي‌ قشربندي‌ نامطلوب‌ و جامعه‌ طبقاتي‌ با امتيازات‌ موهوم‌ خواهد بود.