تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : -/11/76

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر صمد کلانتري

نام و نام خانوادگي : محمدصادق عيار

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر فروغ السادات عريضي

بررسي‌ عوامل‌ موثر بررضايت‌ شغلي‌ مربيان‌ امور تربيتي‌ شهر تهران‌

چكيده

تحقيقي‌ كه‌ پيش‌ روي‌ داريد « عوامل‌ موثر بر رضايت‌ شغلي‌ مربيان‌ تربيتي‌ شهر تهران‌ در سال‌ 1375 » نام‌ دارد. نمونه‌ آماري‌ تعداد سيصد نفر از مربيان‌ سه‌ منطقه‌ 3 و 12 و 18 شهر تهران‌ است‌ كه‌ به‌ پرسشنامه‌اي‌ با 36 سئوال‌ پاسخ‌ گفتند. روش‌ تجزيه‌ و تحليل‌ جداول‌ بدست‌ آمده‌ از پرسشنامه‌، استفاده‌ از كاي‌اسكور در جهت‌ رديا اثبات‌ فرضيه‌هاي‌ تحقيق‌ بوده‌ است‌ در اين‌ تحقيق‌، از روش‌ پيمايشي‌ استفاده‌ شده‌ است‌ چراكه‌ پژوهش‌ جزو كارهاي‌ كاربردي‌ محسوب‌ مي‌شود. فرضيات‌ تحقيق‌ باتوجه‌ به‌ چهارچوب‌ نظري‌ به‌ آزمون‌ گذاشته‌ شد: در چهارچوب‌ نظري‌ تحقيق‌، نظرات‌ صاحبنظراني‌ كه‌ در زمينه‌ رضايت‌ شغلي‌ ديدگاه‌هاي‌ خود را مطرح‌ ساخته‌ بودند، عنوان‌ شد. مازلو و هرزبرگ‌ دو تن‌ از مشهورترين‌ اين‌ گروه‌ بودند.

در بخش‌ پيشينه‌ تحقيق‌، كارهاي‌ تحقيقي‌ بسياري‌ از محققان‌ داخلي‌ و خارجي‌ مطرح‌ شد و يافته‌هاي‌ آنان‌ عنوان‌ گرديد. اهميت‌ تحقيق‌ از آنجائي‌ ناشي‌ مي‌شود كه‌ امر آموزش‌ و پرورش‌ و مسايل‌ مربوط‌ بدان‌ از جمله‌ رضايت‌ شغلي‌ معلمين‌ جزو مسايل‌ مهم‌ هر كشوري‌ است‌، بخصوص‌ كشور ما كه‌ مي‌خواهد در راه‌ سازندگي‌ گام‌ بردارد و سازندگي‌ ميسر نمي‌شود مگر زمينه‌ مناسب‌ آمزوشي‌ و پرورشي‌ فراهم‌ شده‌ باشد.

در طي‌ مراحل‌ تحقيق‌ مشكل‌ خاصي‌ كه‌ كار پژوهش‌ را با نقصان‌ و اشكال‌ مواجه‌ كند، ديده‌ نشد.

در اين‌ تحقيق‌ از مجموع‌ شش‌ فرضيه‌ مطرح‌ شده‌، تعداد پنج‌ فرضيه‌ به‌ اثبات‌ رسيد و يك‌ فرضيه‌ به‌ اثبات‌ نرسيد.