تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 30/6/77

رشته و گرايش : زبان فارسي -ادبيات

استاد مشاور : حسين آقاحسيني

نام و نام خانوادگي : احمدرضا يلمه ها

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمد فشارکي

شرح‌ مشكلات‌ قصايد اديب‌ صابر ترمذي‌

چکيده

موضوع‌ اين‌ رساله‌ شرح‌ مشكلات‌ قصايد اديب‌ صابر ترمذي‌ است‌. انتخاب‌ قصايد بدين‌ جهت‌ بوده‌ كه‌ بخش‌ مهم‌ و عمده‌ ديوان‌ شاعر را در برمي‌گيرد و اديب‌ صابر دراين‌ نوع‌ شعر موفق‌تر بوده‌ است‌.

اهدافي‌ كه‌ دراين‌ رساله‌ مورد نظر بوده‌ است‌ عبارتند از:

1- معرفي‌ شخصيت‌ ادبي‌، شرح‌ زندگاني‌ و شناساندن‌ ممدوحان‌ شاعر و شاعراني‌ كه‌ با او معاصر بوده‌اند.

2- شناخت‌ احوال‌ اديب‌ صابر و معرفي‌ شهر ترمذ و سبك‌ شعري‌ اديب‌ و ميزان‌ آگاهي‌ وي‌ از علوم‌ زمان‌ خويش‌ و اخلاق‌ اديب‌ صابر.

3- آشنائي‌ با شعر و مضامين‌ شعري‌ قرن‌ ششم‌ و شناخت‌ مهارتهائي‌ كه‌ شاعر درمعني‌ آرائي‌ درنظر داشته‌ است‌.

روش‌ كار نيز چنين‌ بوده‌ است‌ كه‌ درابتدا مقدمه‌اي‌ وافي‌ و كافي‌ درشرح‌ احوال‌ و زندگي‌ شاعر و بررسي‌ و شناخت‌ شاعران‌ معاصر و ممدوحين‌ وي‌ و همچنين‌ درمورد سبك‌ شعري‌ و ميزان‌ آگاهي‌ او و همچنين‌ در مورد معرفي‌ مقاله‌ها و آثاري‌ كه‌ درسده‌ اخير در مورد صور خيال‌ و صناعات‌ بديعي‌، نمونه‌هائي‌ بيان‌ گرديد و سپس‌ به‌ شرح‌ مشكلات‌ پرداخته‌ شد. درشرح‌ قصايد، ابياتي‌ كه‌ از جهاتي‌ دشواري‌(لغوي‌، اصطلاحي‌، نجومي‌ و غيره‌) داشته‌اند انتخاب‌ شده‌اند و با استفاده‌ از منابع‌ مربوط‌ مانند فرهنگهاي‌ مختلف‌، دايرة‌المعارف‌، متون‌ هم‌ عصر شاعر و شرحهاي‌ ديوان‌ شاعران‌ و... مشكلات‌ برطرف‌ گرديدند. معاني‌ ابيات‌ نيز بعد از توصيح‌ مشكلات‌ لغوي‌ آورده‌ شده‌ است‌. درپايان‌ هم‌ فهرستهائي‌ آورده‌ شده‌ كه‌ شامل‌ فهرست‌ آيات‌ و احاديث‌، لغات‌ و منابع‌ و ماخذ است‌.