تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 13/2/77

رشته و گرايش : زبان فارسي -ادبيات

استاد مشاور : سيد مرتضي هاشمي

نام و نام خانوادگي : عليرضا جعفرپور

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمد فشارکي

تصحيح‌ انتقادي‌ ديوان‌ غزليات‌ صافي‌ اصفهاني‌(ازرتاي‌)

چکيده

صافي‌ اصفهاني‌ يكي‌ از شاعران‌ دوره‌ بازگشت‌ ادبي‌ است‌. وي‌ در سال‌ 1130 ه.ق‌ در اصفهان‌ به‌ دنيا آمد و در سال‌ 1219 ه.ق‌ بدرود حيات‌ گفت‌.

ديوان‌ اشعار وي‌ شامل‌ دوازده‌ هزار: بيت‌ قصايد، غزليات‌، ترجيع‌بند، تركيب‌بند، رباعي‌ و مثنوي‌ است‌. بخش‌ غزليات‌ وي‌ بالغ‌ برشش‌ هزار و پانصدبيت‌ است‌ كه‌ اين‌ مجموعه‌ بيش‌ از نيمي‌ از آن‌ را در بردارد.

اشعار وي‌ تا حد بسيار زياد به‌ غزليات‌ سعدي‌ و گاه‌ حافظ‌ نزديك‌ است‌ و مشخص‌ است‌ كه‌ از آنها پيروي‌ نموده‌ است‌. موضوع‌ غزليات‌ عمدتا" عشق‌، فراق‌، هجران‌ و مواردي‌ چون‌ عرفان‌ و تصوف‌ است‌.

تصحيح‌ اين‌ مجموعه‌ از روي‌ چهار نسخه‌ خطي‌ كه‌ دونسخه‌ متعلق‌ به‌ كتابخانه‌ ملي‌ ملك‌ و يك‌ نسخه‌ متعلق‌ به‌ كتابخانه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و ديگري‌ نسخه‌ كتابخانه‌ مركزي‌ تهران‌ است‌، انجام‌ گرفته‌ است‌.

هدف‌ از تصحيح‌ اين‌ ديوان‌ اولا" احياء و معرفي‌ نسخه‌ خطي‌ و با ارزشي‌ است‌ كه‌ براي‌ نخستين‌ بار تصحيح‌ شده‌ و مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌. و ثانيا" معرفي‌ و شناساندن‌ شاعر گمنام‌ دوره‌ بازگشت‌ ادبي‌ يعني‌«صافي‌ اصفهاني‌» كه‌ در تغيير سبك‌ آن‌ دوران‌ نقش‌ بسزا برعهده‌ داشته‌ است‌، مي‌باشد.