تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 25/12/76

رشته و گرايش : زبان فارسي -ادبيات

استاد مشاور : دکتر اسحاق طغياني

نام و نام خانوادگي : مژگان بهزاديان

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر طاهره خوشحال-دکتر عبدالغني ايرواني زاده

تصحيح‌ و تحشيه‌ رياض‌الملوك‌ في‌ رياضات‌ السلوك‌

چکيده

رياض‌الملوك‌ في‌ رياضات‌السلوك‌ از بهترين‌ و قديمي‌ترين‌ كتب‌ فارسي‌ اوايل‌ قرن‌ نهم‌ هجري‌ از اثر نظامي‌ تبريزي‌ است‌ كه‌ از حيث‌ موضوع‌ و انشاء فارسي‌ دوره‌ تيموري‌ بسيار قابل‌ ملاحظه‌ بوده‌ ترجمه‌اي‌ به‌ فارسي‌ از كتاب‌«سلوان‌المطاع‌في‌ عدوان‌ الاتباع‌» ابن‌ ظفر مكي‌ اندلسي‌ است‌. اين‌ كتاب‌ در اخلاق‌ و حكمت‌ عملي‌ است‌ و به‌ نثري‌ متكلف‌ و مصنوع‌، به‌ روش‌ كليله‌ و دمنه‌ در يك‌ مقدمه‌ و پنج‌ باب‌ و يك‌ خاتمه‌ نوشته‌ شده‌، در رديف‌ كتابهاي‌ مرزبان‌نامه‌ و تاريخ‌ جهانگشا به‌ شمار مي‌آيد و شامل‌ اشعار عربي‌ و فارسي‌ است‌. مؤلف‌ در تدوين‌ اين‌ اثر بعضي‌ حكايات‌، روايات‌ و شواهدي‌ از آيات‌ قرآن‌ و احاديث‌ بر آن‌ افزوده‌ و به‌ نام‌ سلطان‌ اويس‌ ايلكاني‌ موشح‌ ساخته‌ است‌. ظفرنامه‌ شامي‌ كتاب‌ مهم‌ ديگر اين‌ نويسنده‌ است‌. در تصحيح‌ اين‌ اثر از مقابله‌ چهار نسخه‌ خطي‌ استفاده‌ شده‌ كه‌ نسخه‌ دانشگاه‌ تهران‌ به‌ سال‌ 863 از جهت‌ قدمت‌ و صحت‌ متن‌ اساس‌ كار قرار داده‌ شده‌ است‌ و مشخصات‌ نسخ‌ بدين‌ قرار است‌:

1-نسخه‌ خطي‌ دانشگاه‌ تهران‌، نستعليق‌ قرن‌ 9،168 برگ‌ 15س‌ است‌.

2-نسخه‌ خطي‌ كتابخانه‌ ملك‌ كه‌ فيلم‌ آن‌ در دانشگاه‌ تهران‌ موجود است‌ و متعلق‌ به‌ قرن‌ 10 و داراي‌ 247 برگ‌14س‌ است‌.

3-نسخه‌ خطي‌ دانشگاه‌ تهران‌، قرن‌11 داراي‌ 164 برگ‌ 18س‌ است‌.

4-نسخه‌ خطي‌ كتابخانه‌ ملي‌، قرن‌11 داراي‌ 150 برگ‌ 17س‌ است‌.

رساله‌ حاضر به‌ علت‌ گستردگي‌ موضوع‌، تصحيح‌ نيمي‌ از نسخه‌ مي‌باشد.

آيات‌ قرآن‌، اشعار و عبارات‌ عربي‌ براي‌ سهولت‌ استفاده‌ خوانندگان‌ اعراب‌ گذاري‌ شده‌ است‌.