تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 6/7/76

رشته و گرايش : زبان فارسي -ادبيات

استاد مشاور : غلامحسين شريفي

نام و نام خانوادگي : فاطمه مشهدي پور

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر اسحاق طغياني

تصحيح‌ كتاب‌ محبوب‌الصديقين‌ پير جمال‌ اردستاني

چکيده

انتخاب‌ اين‌ كتاب‌ بدين‌ جهت‌ بوده‌ است‌ كه‌ خوانندگان‌ تا حدي‌ بتوانند با پيرجمال‌ و آثار او آشنا گردند.

اهدافي‌ كه‌ دراين‌ كار مورد نظر بوده‌عبارت‌ است‌ از:

1-معرفي‌ شخصيت‌ پيرجمال‌ اردستاني‌ و شرح‌ زندگاني‌ وي‌.

2-آشنائي‌ با آثار وي‌.

3-آشنائي‌ با كتاب‌ عرفاني‌-تعليمي‌ محبوب‌الصديقين‌.

در ابتداي‌ كار مقدمه‌اي‌ در شرح‌ احوال‌ و زندگاني‌ شاعر نوشته‌ سپس‌ به‌ معرفي‌ طريقت‌ و مذهب‌ وي‌ پرداخته‌ و در ادامه‌ آثار او بيان‌ شده‌ است‌. پس‌ از ان‌ توضيحي‌ در مورد كتاب‌ محبوب‌الصديقين‌ داده‌ شده‌ و شيوه‌ نگارش‌ كتاب‌ بيان‌ گرديده‌ است‌. بعد از آن‌ به‌ تصحيح‌ كتاب‌ پرداخته‌ شده‌ و در پايان‌ فهرستها كه‌ شامل‌ فهرست‌ اعلام‌، احاديث‌ و منابع‌ است‌ فراهم‌ گرديده‌ است‌.