تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : -/6/76

رشته و گرايش : زبان فارسي -ادبيات

استاد مشاور : محمود براتي

نام و نام خانوادگي : فاطمه طاهري

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر اسحاق طغياني

شرح‌ پنجاه‌ غزل‌ از حكيم‌ سنائي‌

چکيده

سنائي‌، يكي‌ از ستارگان‌ پرفروغ‌ آسمان‌ ادب‌ فارسي‌ است‌، كه‌ علاوه‌ بر اشعار و آثار ديگر خود، غزل‌ پارسي‌ را در سه‌ شاخه‌ عارفانه‌، عاشقانه‌ و قلندرانه‌ پايه‌ گذاري‌، بسط‌ و تكميل‌ نموده‌ است‌. بدين‌ جهت‌ با در نظر گرفتن‌ مضامين‌ گوناگون‌، پنجاه‌ غزل‌ از غزليات‌ وي‌ كه‌ مطلع‌ آنها در فهرست‌ غزليات‌ ذكر شده‌ است‌، برگزيده‌ و پس‌ از تعيين‌ وزن‌ و بحر عروضي‌ هريك‌، اقدامات‌ ذيل‌ انجام‌ شد:

1-واژه‌ها و تركيبات‌ دشوار هربيت‌ جداگانه‌ براساس‌ منابعي‌ نظير: برهان‌ قاطع‌، غياث‌اللغات‌، منتهي‌الارب‌، كشاف‌ اصطلاحات‌الفنون‌ و... شرح‌ و براي‌ هريك‌، از ديوان‌ شاعران‌ ديگر شاهد مثال‌ آورده‌ شد.

2-اصطلاحات‌ عرفاني‌، نجومي‌ و كلامي‌ هربيت‌ براساس‌ متون‌ كهن‌ پارسي‌ توضيح‌ داده‌ شد.

-اشارات‌، احاديث‌ و داستانهاي‌ كهن‌ در هر بيت‌ بررسي‌ گرديد.

4-معناي‌ هربيت‌ در پايان‌ آن‌ آورده‌ شد.

5-فهرستي‌ از آيات‌، احاديث‌، اشعار و عبارات‌ عربي‌، ضرب‌المثل‌ها، لغات‌ و تركيبات‌ در پايان‌ ضميمه‌ گرديد.

6-در پيشگفتار، درباره‌ شرح‌ حال‌ شاعر، چگونگي‌ غزل‌ پارسي‌ و بويژه‌ غزل‌ سنائي‌ مطالبي‌ آورده‌ شد.