تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 8/11/76

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : مهندس رضا راعي

نام و نام خانوادگي : حميدرضا اولياء

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدحسين رامشت-دکتر حسنعلي غيور

ريخت‌شناسي‌ و تاثير آن‌ بر آبهاي‌ سطحي‌(مورد مطالعه:‌ حوضه‌ ميانكوه‌-مهريزيزد)

چكيده

در اين‌ رساله‌ به‌ بررسي‌ وضعيت‌ آب‌ و اقليم‌ و ريخت‌ شناسي‌ حوضه‌ ميانكوه‌ پرداخته‌ شده‌ و عواملي‌ كه‌ در شكل‌زائي‌ آن‌ دخالت‌ دارند مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌. اين‌ تحقيق‌ بدين‌ دليل‌ مهم‌ مي‌باشد كه‌ حوضه‌ مذكور در سلسله‌ ارتفاعات‌ شيركوه‌ كه‌ از همه‌ ارتفاعات‌ استان‌ حجيم‌تر و مرتفع‌تر است‌ قرار دارد. اين‌ حوضه‌ از زير حوضه‌هاي‌ آبي‌ كوير سياه‌كوه‌ مي‌باشد. ميانكوه‌ حوضه‌اي‌ است‌ با مساحت‌ 630 كيلومتر مربع‌ و محيط‌ 5/128 كيلومتر با شيب‌ 59/27 درصد كه‌ درحد فاصل‌ ارتفاع‌ 4075 متر تا ارتفاع‌ 1520 متر واقع‌ شده‌ است‌ و شكل‌ مستطيل‌ كشيده‌ دارد. ميانگين‌ بارش‌ حوضه‌ 8/228 ميليمتر و زمستان‌ فصل‌ بيشترين‌ نزول‌ بارشها است‌ كه‌ در ارتفاعات‌ به‌ صورت‌ جامد مي‌باشد. متوسط‌ دماي‌ حوضه‌ 5/13 درجه‌ سانتي‌گراد و ميزان‌ افت‌ دماي‌ محيطي‌ براي‌ منطقه‌ در ازاء هر 100 متر ارتفاع‌ 9/0 درجه‌ سانتي‌گراد مي‌باشد.

بهمن‌ سردترين‌ ماه‌ سال‌ و تير بعنوان‌ گرم‌ ترين‌ ماه‌ سال‌ مي‌باشد. اقليم‌ حوضه‌ در ارتفاعات‌ نيمه‌ خشك‌ و سرد مشخص‌ گرديده‌ است‌. در اينجا، رودخانه‌هافصلي‌ بوده‌ و مهمترين‌ آن‌ رودخانه‌ فخرآباد مي‌باشد. مهمترين‌ سازندهاي‌ حوضه‌ گرانيت‌، آهك‌، ماسه‌سنگ‌ و... بوده‌ كه‌در اثر فعاليت‌هاي‌ تكتونيك‌ شكسته‌ و خورد شده‌ و گسله‌هاي‌ زيادي‌ در آنهامشاهده‌ مي‌شود. رسوبات‌ مذكور در ساخت‌ لندفرمها تاثير فراواني‌ داشته‌ و عوامل‌ مختلف‌ اقليمي‌ و حركت‌ آبهاي‌ جاري‌ اين‌ رسوبات‌ را تحت‌ تاثير قرار داده‌ است‌ و اشكال‌ متنوعي‌ را خلق‌ نموده‌ است‌. دما از مهمترين‌ عوامل‌ مرفوديناميك‌ منطقه‌ مي‌باشد و به‌ طور مستقيم‌ و يا غير مستقيم‌ در ديگر اشكال‌ فرسايش‌ اثر مي‌گرارد. جريان‌ آبهاي‌ روان‌، نوع‌ شبكه‌ آبراهه‌اي‌ درختي‌ و موازي‌ را به‌ وجود آورده‌ است‌. دره‌ها و رودخانه‌ها در مرحله‌ جواني‌ است‌. عملكرد همه‌ عوامل‌ دخيل‌ در شكل‌زائي‌، چندين‌ تيپ‌ اراضي‌ را بوجود آورده‌ است‌ و ميتوان‌ با نگاه‌ سيستمي‌، واحدهاي‌ ارضي‌ با ويژگي‌ خاص‌ آن‌ را تشخيص‌ داد. نتايج‌ حاصل‌ از اين‌ رساله‌ميتواند در برنامه‌ ريزيهاي‌ توسعه‌ و مديريت‌ و استفاده‌ بهينه‌ از منابع‌ طبيعي‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد.