تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 15/10/76

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : عبدالله سيف

نام و نام خانوادگي : سيد منصور شاهرخ وندي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر مسعود معيري

هيدروژئومورفولوژي‌ حوضه‌ كهمان‌

چكيده

هيدروژئومورفولوژي‌ يكي‌ از شاخه‌هاي‌ علم‌ جغرافياي‌ طبيعي‌ است‌ كه‌ به‌ مطالعه‌ ناهمواريهاي‌ ناشي‌ از عمل‌ آب‌ بويژه‌ رودخانه‌ مي‌پردازد. تعيين‌ عوامل‌ موثر در شكل‌ زائي‌ و تعيين‌ اولويتهاي‌ مكاني‌ در اجراي‌ طرحهاي‌ آبخيزداري‌ و مشخص‌ كردن‌ فرايند تكويني‌ ناهمواريهاي‌ ناشي‌ از عمل‌ آب‌ در حوضه‌ ضرورت‌ اين‌ تحقيق‌ را ايجاب‌ مي‌نمود.

حوضه‌ كهمان‌ يكي‌ از تحت‌ زير حوضه‌هاي‌ رودخانه‌ كشكان‌ است‌ كه‌ با جهتي‌ شمالي‌، جنوبي‌ پس‌ از عبور از دشت‌الشتر(شمال‌ استان‌ لرستان‌) به‌ رودخانه‌ كاكارضا وارد شده‌. رودخانه‌ كاكارضا نيز پس‌ از دريافت‌ شعبات‌ ديگر به‌ رودخانه‌ كشكان‌ مي‌پيوندد.

در اين‌ تخقيق‌ براي‌ مطالعه‌ ناهمواريهاي‌ ناشي‌ از عمل‌ آب‌، ابتدا عوامل‌ موثر در بوجود آمدن‌ اينگونه‌ ناهمواريها مطالعه‌ شده‌ است‌. زمين‌ شناسي‌، خصوصيات‌ فيزيكي‌، خاك‌ و پوشش‌ گياهي‌، اقليم‌ و هيدرولوژي‌. سپس‌ درفصل‌ هشتم‌ به‌ تاثير اين‌ عوامل‌ در ايجاد شگل‌ زائي‌ حوضه‌ و اسكال‌ و پديده‌هاي‌ مختلف‌ ناشي‌ از اين‌ عوامل‌ پرداخته‌ايم‌. سپس‌ قابليت‌ هاو محدوديت‌هاي‌ چشم‌اندازهاي‌ مختلف‌ حوضه‌ درقالب‌ سيستم‌هاي‌ اراضي‌ بررسي‌ شده‌ است‌.

در پايان‌ تحقيق‌ فصل‌ نهم‌ به‌ عنوان‌ نتيجه‌ و ارائه‌ پيشنهادات‌ لازم‌ آورده‌ شده‌ است‌. نتيجه‌ اين‌ تحقيق‌ را مي‌توان‌ شناسائي‌ عوامل‌ موثر دربوجود آوردن‌ ناهمواريهاي‌ ناشي‌ از عمل‌ آب‌، چگونگي‌ تشكيل‌ اين‌ نوع‌ ناهمواريها، تعيين‌ قابليت‌ها و محدوديت‌ها و نمايش‌ پديده‌هاي‌ ناشي‌ از عمل‌ آب‌ دانست‌. پيشنهادهاي‌ تحقيق‌ به‌ دو دسته‌ مطالعاتي‌ و اجرائي‌ تقسيم‌ مي‌شود.