تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 10/10/76

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : سعيد موحدي

نام و نام خانوادگي : مجيد منتظري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدحسين رامشت-دکتر حسنعلي غيور

آب‌ ريخت‌شناسي‌ حوضه‌ آبي‌ حيدري‌

چكيده

هدف‌ از انجام‌ اين‌ تحقيق‌ مطالعه‌ اشكال‌ ناهمواريهاي‌ ناشي‌ از عملكرد فرسايش‌ آبي‌ در حوضه‌ است‌. اين‌ حوضه‌ از توابع‌ شهرستان‌ شهركرد و بخش‌ بن‌ مي‌باشد كه‌ در استان‌ چهارمحال‌ و بختياري‌ واقع‌ است‌. اين‌ تحقيق‌ در 7 فصل‌ تهيه‌ و تدوين‌ شده‌ و فصل‌ ششم‌ مهمترين‌ بخش‌ تحقيق‌ مي‌باشد كه‌ در آن‌ به‌ مطالعه‌ تحولات‌ ژئومورفولوژيك‌ منطقه‌ در دوران‌ چهارم‌ زمين‌شناسي‌ پرداخته‌ شده‌ است‌ كه‌ خلاصه‌اي‌ از آن‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد.

حوضه‌ آبخيز زاينده‌ رود در اثناي‌ دوران‌ چهارم‌ شاهد وقوع‌ تحولات‌ ژئومورفولوژيك‌ خاصي‌ بوده‌ است‌ كه‌ آثار و شواهد آن‌ در حوضه‌ حيدري‌ به‌ وضوح‌ قابل‌ مشاهده‌ است‌. همه‌ اين‌ شواهد حاكي‌ از وجود يك‌ درياچه‌ در زمانهاي‌ گذشته‌ در محل‌ فعلي‌ درياچه‌ سد زاينده‌ رود ميباشد، اين‌ شواهد عبارتند از: رسوبات‌ درياچه‌اي‌، پوسته‌هاي‌ صدفي‌ موجود بين‌ رسوبات‌، تراسهاي‌ ساحلي‌ درياچه‌، دره‌ رودخانه‌ حيدري‌ و... حد نهائي‌ اين‌ درياچه‌ براساس‌ رديابي‌ تراسهاي‌ ساحلي‌ در حوالي‌ ارتفاع‌ 2200 متري‌ بوده‌ است‌. اين‌ درياچه‌ در اثر عواملي‌، گسيخته‌ شده‌ و موجبات‌ تغيير سطح‌ اساس‌ كليه‌ شبكه‌هاي‌ زهكشي‌ مربوط‌ به‌ آنرا فراهم‌ آورده‌ است‌. اين‌ تغيير سطح‌ اساس‌ باعث‌ تجديد سيكل‌ فرسايش‌ و فعال‌ شدن‌ شبكه‌هاي‌ زهكش‌ شده‌ كه‌ در نهايت‌ منجر به‌ عميق‌ شدن‌ دره‌ها و ايجاد ميانابهاي‌ برجسته‌ در قسمتهاي‌ پائين‌دست‌ حوصه‌ شده‌ و به‌ دليل‌ همين‌ فرايند اين‌ بخش‌ از حوضه‌ حالت‌ تپه‌ ماهوري‌ بخود گرفته‌ است‌. در نهايت‌ به‌ دليل‌ رخداد اين‌ تحولات‌ و فرايندهاي‌ ناشي‌ از آن‌ دوبخش‌ كاملا" متفاوت‌ از نظر اشكال‌ ناهمواريها، در حوضه‌ قابل‌ تشخيص‌ است‌، بخش‌ پائين‌ دست‌ حوضه‌ كه‌ حالت‌ آشفته‌، ناهماهنگ‌ و نامتعارف‌ دارد و بخش‌ بالادست‌ كه‌ حالتي‌ پايدار متعادل‌ و تكامل‌ يافته‌ دارد.