تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 21/8/76

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : عليرضا تقيان

نام و نام خانوادگي : علي براتيان

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمدحسين رامشت-دکتر مسعود معيري

آب‌ ريخت‌شناسي‌ حوضه‌ آبي‌ ميان‌ رودان‌

چكيده

حوضة‌ آبي‌ ميان‌ رودان‌ در سرچشمه‌ رودخانه‌ زاينده‌ رود در دهستان‌ شوراب‌ شهرستان‌ فارسان‌ در استان‌ چهارمحال‌ و بختياري‌ واقع‌ است‌. حوضه‌ مورد مطالعه‌ برروي‌ زون‌ زاگرس‌ مرتفع‌ واقع‌ گرديده‌ و متاثر از تكتونيك‌ خاص‌ اين‌ واحد مي‌باشد. ميانگين‌ دماي‌ سالانه‌ در حوضه‌ برابر1/9 درجه‌ سانتيگراد محاسبه‌ شد و بارش‌ متوسط‌ حوضه‌ برابر 1000 ميليمتر در سال‌ به‌ دست‌ آمد. در حوضه‌ به‌ دليل‌ نبود اندازه‌گيري‌ جريانهاي‌ سطحي‌ آب‌، در مورد رواناب‌ و هيدروگراف‌ از روشهاي‌ تجربي‌ استفاده‌ گرديد و ميزان‌ متوسط‌ آب‌ حوضه‌ برابر 1/5 متر مكعب‌ در ثانيه‌ برآورد گرديد كه‌ با مجموع‌ آبهاي‌ تونل‌هاي‌ اول‌ و دوم‌ كوهرنگ‌ آب‌ خروجي‌ حوضه‌ برابر 3/28 متر مكعب‌ در ثانيه‌ به‌ دست‌ آمد.

در اين‌ تحقيق‌ به‌ بررسي‌ عوامل‌ و مراحل‌ فرسايش‌ در حوضه‌ پرداخته‌ شد و سپس‌ به‌ بررسي‌ تحولات‌ ژئومورفولوژيكي‌ دوران‌ چهارم‌ پرداخته‌ شد كه‌ براساس‌ روش‌ پسياك‌ از هر كيلومتر مربع‌ حوضه‌ در سال‌ 1500 تن‌ رسوب‌ خارج‌ مي‌شود و با اين‌ روش‌، حوضه‌ داراي‌ كلاس‌ فرسايش‌ زياد مي‌باشد. سپس‌ باتوجه‌ به‌ بررسي‌ عوامل‌ موثر در فرسايش‌، خصوصيات‌ فيزيك‌ حوضه‌ و بالاخص‌ شيب‌ حوضه‌ و جنس‌ زمين‌ از عوامل‌ بسيار شاخص‌ در فرسايش‌ حوضه‌ شناخته‌ شد.