تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 16/7/76

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي-ژئومورفولوژي

استاد مشاور : دکتر محمدرضا ثروتي

نام و نام خانوادگي : مژگان آبخيزبرکه

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر حسنعلي غيور-دکتر محمدحسين رامشت

هيدروژئومورفولوژي‌ حوضه‌ ماسوله‌

چكيده

آب‌ ريخت‌شناسي‌ زمين‌ يكي‌ از شاخه‌هاي‌ علم‌ جغرافياي‌ طبيعي‌ است‌ كه‌ به‌ مطالعه‌ اشكال‌ ناهمواريهاي‌ ناشي‌ از عمل‌ آب‌ بويژه‌ رودخانه‌ مي‌پردازد. مطالعه‌ ميزان‌ رسوب‌ و فرسايش‌ حوضه‌ آبخيز ماسوله‌ رودخانه‌ يكي‌ از ضرورتهاي‌ شناخت‌ ناهمواريهاي‌ ناشي‌ از عمل‌ آب‌ مي‌باشد. حوضه‌ ماسوله‌ رودخانه‌ از زيرحوضه‌هاي‌ مرداب‌ انزلي‌ مي‌باشد كه‌ با جهت‌ شرقي‌- غربي‌ به‌ آن‌ مي‌ريزد. در اين‌ تحقيق‌ براي‌ مطالعه‌ ناهمواريهاي‌ ناشي‌ از عمل‌ اب‌، ابتدا عوامل‌ موثر دربوجود آمدن‌ اينگونه‌ ناهمواريها مطالعه‌ شده‌ است‌. در فصول‌ اول‌ تا پنجم‌ تحقيق‌ زمين‌شناسي‌، خصوصيات‌ فيزيك‌ حوضه‌، اقليم‌ و آبهاي‌ سطحي‌ به‌ عنوان‌ مهمترين‌ عوامل‌ موثر دربوجود آمدن‌ ناهمواريهاي‌ ناشي‌ از عمل‌ آب‌ مطالعه‌ شده‌ است‌. پس‌ از مطالعه‌ عوامل‌ موثر دربوجود آمدن‌ ناهمواريها، در فصول‌ بعدي‌ به‌ مطالعه‌ عوامل‌ موثر در ايجاد رسوب‌ و محاسبه‌ حجم‌ رسوب‌ زير حوضه‌هاي‌ سه‌ گانه‌ به‌ روشهاي‌ فورنيه‌، پسياك‌، و اي‌.پي‌.ام‌ اقدام‌ شده‌ است‌. نتيجه‌ اين‌ فصل‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ ميزان‌ رسوب‌ اين‌ حوضه‌ نسبت‌ به‌ وسعت‌ حوضه‌ رقم‌ بالائي‌ را نشان‌ مي‌دهد. يكي‌ ديگر از اهداف‌ اين‌ تحقيق‌ شناسائي‌ قابليتها و محدوديتهاي‌ چشم‌اندازهاي‌ ناشي‌ از عمل‌ آب‌ مي‌باشد. تهيه‌ نقشه‌ سيستمهاي‌ ارضي‌ يكي‌ از روشهاي‌ مناسب‌ براي‌ اين‌ منظور است‌ كه‌ درفصل‌ ژئومورفولوژي‌ شرح‌ داده‌ شده‌ است‌. پس‌ از تهيه‌ نقشه‌ سيستمهاي‌ ارضي‌ به‌ نقشه‌ ژئومورفولوژي‌ حوضه‌ به‌ منظور نمايش‌ پديده‌هاي‌ ناشي‌ از عمل‌ آب‌ پرداخته‌ شده‌ است‌. اين‌ نقشه‌ براساس‌ عكسهاي‌ هوائي‌ نقشه‌ زمين‌شناسي‌ و نقشه‌ پستي‌ و بلندي‌ حوضه‌ تهيه‌ شده‌ است‌. در پايان‌ تحقيق‌ فصل‌ آخر به‌ عنوان‌ نتيجه‌ تحقيق‌ و ارائه‌ پيشنهادهاي‌ لازم‌ آورده‌ شده‌ است‌. نتيجه‌ اين‌ تحقيق‌ را مي‌توان‌ شناسائي‌ عوامل‌ موثر دربوجود آمدن‌ ناهمواريهاي‌ ناشي‌ از عمل‌ آب‌، چگونگي‌ تشكيل‌ اين‌ نوع‌ ناهمواريها، تعيين‌ قابليتها و محدوديتها و نمايش‌ پديدههاي‌ ناشي‌ از عمل‌ آب‌ دانست‌ پيشنهادهاي‌ تحقيق‌ به‌ دو دسته‌ مطالعاتي‌ و اجرائي‌ نقسيم‌ مي‌شود. منظور از پيشنهادهاي‌ مطالعاتي‌، پيشنهادهائي‌ است‌ كه‌ روند تحقيقات‌ آينده‌ حوضه‌ را مشخص‌ مي‌كند اين‌ پيشنهادها محورهاي‌ مورد نياز براي‌ مطالعات‌ بعدي‌ را تعيين‌ مي‌كند. پيشنهادهاي‌ اجرائي‌ آن‌ دسته‌ از پيشنهادهائي‌ است‌ كه‌ براي‌ سازمانهاي‌ مسئول‌ امر آب‌ براي‌ طرحهاي‌ آبخيزداري‌ مفيد مي‌باشد.