تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 10/4/77

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي - اقليم شناسي

استاد مشاور : دکتر حسن حسيني ابري

نام و نام خانوادگي : حسن پورعرب

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دكتر محمدرضا كاوياني‌-دکتر حسنعلي غيور

بررسي‌ منابع‌ آب‌دشت‌ كنگاور و نقش‌ آن‌ در توسعه‌ كشاورزي‌ شهرستان‌

چكيده

براي‌ برنامه‌ريزيهاي‌ منطقه‌اي‌ و ملي‌، شناخت‌ توانها و پتانسيلهاي‌ بالقوه‌ و بالفعل‌ هرمنطقه‌ لازم‌ و ضروري‌ است‌.

امروزه‌ در ايران‌ گرم‌ و خشك‌، بخش‌ كشاورزي‌ و مساله‌ آب‌ از مهمترين‌ محورهاي‌ مورد توجه‌ براي‌ دست‌اندركاران‌ امر توسعه‌ مي‌باشد. بديهي‌ است‌ بدون‌ آگاهي‌ از وجود امكانات‌ طبيعي‌ و پتانيلهاي‌ آبي‌ و خاكي‌ امكان‌ برنامه‌ريزي‌ و توسعه‌ مناسب‌ در بخش‌ كشاورزي‌ امكان‌پذير نخواهد بود. هدف‌ اين‌ رساله‌ شناخت‌ و بررسي‌ منابع‌ آب‌دشت‌ كنگاور و تاثير و نقشي‌ كه‌ اين‌ منابع‌ آب‌ مي‌تواند در توسعه‌ كشاورزي‌ منطقه‌ داشته‌ باشد و همچنين‌ پيش‌بيني‌ مسايل‌ و ارائه‌ راهبردها و پيشنهاداتي‌ مناسب‌ جهت‌ امر توسعه‌ كشاورزي‌ شهرستان‌ مي‌باشد.

در اين‌ رساله‌ مسايل‌ فوق‌ درقالب‌ يك‌ مقدمه‌ و نه‌ فصل‌ به‌ شرح‌ زير مورد بررسي‌ قرار گرفته‌ است‌.

فصل‌ اول‌: بررسي‌ ويژگيهاي‌ طبيعي‌ شهرستان‌ كنگاور

فصل‌ دوم‌: بررسي‌ و شناخت‌ خاكهاي‌ منطقه‌

فصل‌ سوم‌: مطالعه‌ و بررسي‌ پوشش‌ گياهي‌ منطقه‌

فصل‌ چهارم‌: بررسي‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ پارامترهاي‌ اقليمي‌ كنگاور

فصل‌ پنجم‌: بررسي‌ و مطالعه‌ آبهاي‌ سطحي‌ دشت‌ كنگاور

فصل‌ ششم‌: بررسي‌ و مطالعه‌ آبهاي‌ زيرزميني‌ دشت‌ كنگاور

فصل‌ هفتم‌: بررسي‌ وضعيت‌ كشاورزي‌ كنگاور

فصل‌ هشتم‌: بررسي‌ و مطالعه‌ نقش‌ آب‌ در توسعه‌ كشاورزي‌ شهرستان‌

فصل‌ نهم‌: جمع‌بندي‌ ارتباط‌ آب‌ با كشاورزي‌، نتيجه‌گيري‌، تجزيه‌ و تحليل‌ فرضيات‌ و پيشنهادات‌. دشت‌ كنگاور در غرب‌ ايران‌ در استان‌ كرمانشاه‌ و در جنوب‌ غربي‌ حوضه‌ آبريز رودخانه‌خرم‌رود واقع‌ شده‌ است‌ و داراي‌ توانها و پتانسيلهاي‌ نسبتا" مناسبي‌ از نظر آب‌، خاك‌، اقليم‌ و... مي‌باشد، كه‌ درصورت‌ برنامه‌ريزي‌ و استفاده‌ بهينه‌ از آنها، مي‌توان‌ اميدوار به‌ توسعه‌ كشاورزي‌ و افزايش‌ توليدات‌ آن‌ در اين‌ منطقه‌ كوچك‌ از ميهن‌ اسلاميمان‌ باشيم‌. باتوجه‌ به‌ بررسيهائي‌ كه‌ از نطر خاك‌، اقليم‌ و منابع‌ آب‌ منطقه‌ انجام‌ گرفت‌ و با ارائه‌ پيشنهاداتي‌ كه‌ داده‌ شده‌ اين‌ شهرستان‌ مي‌تواند گامي‌ هرچند كوچك‌ در جهت‌ خودكفائي‌ كشاورزي‌ بردارد.