تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 17/12/76

رشته و گرايش : جغرافياي طبيعي - اقليم شناسي

استاد مشاور : دكتر محمدرضا كاوياني‌

نام و نام خانوادگي : احمدعلي نادري

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر محمود هدايت

نقش‌ اقليم‌ حياتي‌ در معماري‌ استان‌ كرمان‌

چكيده

اقليم‌ و معماري‌ به‌ عنوان‌ علمي‌ نوين‌ جهت‌ بهره‌ برداري‌ بهينه‌ از مواهب‌ طبيعي‌ به‌ منظور صرفه‌جوئي‌ در انرژي‌ و ايجاد آسايش‌ حرارتي‌ مطرح‌ مي‌باشد.

استان‌ كرمان‌ در ناحيه‌ جنوب‌ شرقي‌ ايران‌ در شرايط‌ گرم‌ و خشك‌ آب‌ و هوائي‌ قرار گرفته‌ است‌. از آنجاكه‌ اين‌ استان‌ در حال‌ گام‌ برداشتن‌ به‌ سوي‌ توسعه‌ همه‌ جانبه‌ مي‌باشد توجه‌ به‌ ساخت‌ و سازهاي‌ شهري‌ درخصوص‌ اسكان‌ جمعيت‌، صرفه‌ جوئي‌ در مصرف‌ انرژي‌ و حفاظت‌ محيط‌ زيست‌، اهميت‌ مساله‌ را دوچندان‌ مي‌كند. هدف‌ از مطالعات‌ معماري‌ هماهنگ‌ با اقليم‌ در كرمان‌ اولا" بررسي‌ چگونگي‌ تاثير گذاري‌ پارامترهاي‌ اقليمي‌ بر ساختار مساكن‌ و ثانيا" سعي‌ دربه‌دست‌ آوردن‌ سيماي‌ كلي‌ مساكن‌ و پديده‌هاي‌ برتر درشكل‌ زائي‌ آنها مي‌باشد. درنهايت‌ سعي‌ درچگونگي‌ الگوبرداري‌ از معماري‌ سنتي‌ و ارائه‌ طرحي‌ مناسب‌ از مسكن‌ كه‌ آسايش‌ حرارتي‌ انسان‌ را تامين‌ نمايد مورد توجه‌ خاص‌ قرار گرفته‌ است‌. بنابراين‌ براساس‌ روشهاي‌ علمي‌، توصيفي‌ و يكسري‌ محاسبات‌ رياضي‌ آماري‌ و امور كارتوگرافيك‌ نقش‌ اقليم‌ حياتي‌ مورد مطالعه‌ قرار گرفته‌ است‌. مطالعات‌ رساله‌ حاضر از يك‌ سو سعي‌ در دسته‌ بندي‌ 9 شهر استان‌ از ديدگاه‌ اقليم‌ و معماري‌ دارد و از سوي‌ ديگر معماري‌ همساز با اقليم‌ را در شهر كرمان‌ بطور ويژه‌ به‌ زير ذره‌بين‌ مي‌برد.

براساس‌ نظريات‌ و پيشنهادات‌ اين‌ تحقيق‌ با طراحي‌ اقليمي‌ مي‌توان‌ در 71 درصد از ايام‌ سال‌ ساختمانهاي‌ كرمان‌ را شرايط‌ حرارتي‌ متناسب‌ با شرايط‌ آسايش‌ حرارتي‌ فراهم‌ نمود و تنها در 29 درصد از ايام‌ سال‌ نياز به‌ استفاده‌ از سيستمهاي‌ مكانيكي‌ خواهد بود.

اين‌ رساله‌از هشت‌ فصل‌ بشرح‌ زير تشكيل‌ شده‌ است‌:

فصل‌ اول‌: فرايند پژوهش‌، فصل‌ دوم‌: بنيادهاي‌ جغرافيائي‌ و زيست‌ محيطي‌ استان‌ كرمان‌، فصل‌ سوم‌ طبقه‌ بندي‌ اقاليم‌ حياتي‌ استان‌ كرمان‌، فصل‌ چهارم‌: مقايسه‌ شهرهاي‌ استان‌ از ديدگاه‌ اقليم‌ و معماري‌، فصل‌ پنجم‌: تحليلي‌ آماري‌ بر اقليم‌كرمان‌، فصل‌ ششم‌: اثرات‌ اقليمي‌ كرمان‌ در معماري‌، فصل‌ هفتم‌: معماري‌ بومي‌، فصل‌ هشتم‌: جمع‌بندي‌

درخصوص‌ دستيابي‌ به‌ مسكن‌ متناسب‌ با شرايط‌ آسايش‌ حرارتي‌ انسان‌ پنج‌ پيشنهاد مطالعاتي‌ و چهل‌ و چهار پيشنهاد اجرائي‌ ارائه‌ شده‌ است‌.