تحصيلات تکميلي

تاريخ دفاع : 16/12/76

رشته و گرايش : تاريخ-ايران دوره اسلامي

استاد مشاور : مرتضي دهقان نژاد

نام و نام خانوادگي : مهدي فتوت

دانشکده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر لقمان دهقان نيري

روياروئي‌ باقرخان‌ تنگستاني‌ با لشكركشي‌هاي‌ انگليس‌ به‌ بوشهر1254ه.ق‌ /1838م‌ و1273ه. ق‌/1856م‌

چکيده

بررسي‌ شخصيت‌ سياسي‌ و نظامي‌ باقرخان‌ تنگستاني‌ و موضع‌ گيريهاي‌ نظامي‌ و سياسي‌ وي‌ در روياروي‌ بالشكركشي‌ انگليس‌ به‌ بوشهر و خارك‌ در زمان‌ محمد شاه‌ 1254ه ق‌/1838م‌ و در زمان‌ ناصرالدين‌شاه‌1273ه ق‌/ 1856م‌، و نيز شناخت‌ و بررسي‌ علل‌ و زمينه‌هاي‌ لشكركشي‌ انگليس‌ به‌ جنوب‌ ايران‌، همچنين‌ آسنائي‌ با اهداف‌ استعماري‌ انگلستان‌ و ديگر دول‌ استعمارگر در منطقه‌ جنوب‌ ايران‌، شناخت‌ روحيات‌ مردم‌ بوشهر و خليچ‌ فارس‌ و مبارزات‌ آنها عليه‌ هجوم‌ بيگانگان‌ و آشنائيب‌ بانيروهاي‌ ملي‌- مذهبي‌ جنوب‌ ايران‌ و ارتباط‌ ميان‌ آنها در روياروئي‌ با استعمارگران‌.

محتواي‌ پايان‌نامه‌:

اين‌ پايان‌نامه‌ در 315 صفحه‌ شامل‌ يك‌ مقدمه‌، معرفي‌ و نقد برخي‌ از منابع‌ فارسي‌ و خارجي‌ و هفت‌ بخش‌، به‌ اضافه‌ ضمائم‌، نقشه‌ها، تصاوير، اسنتا، و همچنين‌ كتابنامه‌ مي‌باشد.

در تقسيم‌ بندي‌ بخشها و فصول‌ اين‌ رساله‌ كوشش‌ شده‌ كه‌ روال‌ منطقي‌ موضوعات‌ رعايت‌ شود. در بخش‌ اول‌ به‌ شكل‌ كلي‌ به‌ اوضاع‌ سياسي‌ ايران‌، منطقه‌ و جهان‌ در عصر محمد شاه‌ و ناصرالدين‌ شاه‌ پرداخته‌ شده‌ است‌. بخش‌ دوم‌ شامل‌ زمينه‌ها و اهداف‌ انگليس‌ از لشكركشي‌ به‌ بوشهر، بخش‌ سوم‌ راجع‌ به‌ جغرافياي‌ تاريخي‌، وضعيت‌ اقتصادي‌، تجاري‌، فرهنگي‌ و سياسي‌ تنگستان‌ در آن‌ برهه‌ و معرفي‌ خاندان‌ تنگستاني‌ و شناخت‌ زمينه‌هاي‌ دفاع‌ مي‌باشد. در بخشهاي‌ چهارم‌ و پنجم‌ ضمن‌ ارائه‌ تاريخ‌ نقلي‌ و منطقي‌ و مسلسل‌ موضوعات‌ وسير حوادث‌، درجاي‌ خود به‌ تجزيه‌ و تحليل‌ حوادث‌ نيز توجه‌ شده‌ است‌. بخش‌ ششم‌ راجع‌ به‌ سرانجام‌ باقرخان‌ و خاندان‌ تنگستاني‌ تا پايان‌ حكومت‌ اين‌ خاندان‌ مي‌باشد. و بالاخره‌ در بخش‌ هفتم‌، دستاوردها، نتايج‌ و تبعات‌ سياسي‌، نظامي‌ و فرهنگي‌ اين‌ لشكركشي‌ها، و نيز اثرات‌ جايگاه‌ نقش‌ باقرخان‌ در اين‌ روياروئي‌ها، در دو دوره‌ جداگانه‌ ارائه‌ شده‌ است‌.