تحصيلات تکميلي

نام و نام خانوادگي : مهري كاظمي

دانشكده : ادبيات و علوم انساني

استاد راهنما : دکتر وحيد قاسمي

تاريخ دفاع : 13/7/87

رشته و گرايش : علوم اجتماعي- جامعه شناسي

استاد مشاور : دکتر رسول رباني خوراسگاني

بررسي عوامل خانوادگي مؤثر بر سرمايه اجتماعي (مطالعه موردي: دانش آموزان دبيرستانهاي شهر اصفهان)

چكيده

خانواده به عنوان مهمترين نهاد اجتماعي، همواره توجه بسياري از جامعه شناسان را به خود جلب کرده است. به جهت اهميت و گستردگي نقش خانواده، بسياري از تحليل گران سرمايه اجتماعي، خانواده را به عنوان يک منبع مهم توليد يا فرسايش سرمايه اجتماعي ذکر کرده اند.>

اين پژوهش با هدف تعيين چگونگي تاثير خانواده بر سرمايه اجتماعي صورت گرفته است. به منظور دستيابي به اين هدف از بين عوامل و متغيرهاي گوناگوني که در خانواده برسرمايه اجتماعي تاثير مي گذارد، متغيرهاي خانواده دموکراتيک، خانواده استبدادي ، سرمايه انساني خانواده ها و ميزان وقت صرف شده براي فرزندان به عنوان متغيرهاي مستقل انتخاب شده است. روش تحقيق در اين پژوهش پيمايش و ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه ي داراي قابليت اعتماد و اعتبار است. جامعه آماري پژوهش، دانش آموزان دبيرستان هاي شهر اصفهان در سال 1387 مي باشد. حجم نمونه 384 نفر است. با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL ، براي آزمون فرضيات و تحليل داده ها، از روش هاي آزمونt همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شده است. مهمترين يافته هاي اين پژوهش:

- ميانگين سرمايه اجتماعي در نزد افرادمورد پژوهش 84/2 بدست آمده است.

- بين دو متغير سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد.

- بين ميزان دموکراتيک بودن روابط در خانواده با ميزان سرمايه اجتماعي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

- بين ميزان استبدادي بودن خانواده ها با حجم سرمايه اجتماعي در خانواده رابطه منفي ومعناداري وجود دارد.

- خانواده هايي که وقت بيشتري صرف فرزندان خود مي کنند از ميزان سرمايه اجتماعي بيشتري نيز برخوردار مي باشند. نتايج نشان مي دهد، بيشتر افراد مورد پژوهش به لحاظ ميزان سرمايه اجتماعي در سطح متوسطي قرار داشتند و افرادي كه داراي خانواده دموكراتيك بوده اند از ميزان سرمايه اجتماعي بيشتري برخوردار بوده اند؛ در حاليكه درخانواده هاي استبدادي ميزان سرمايه اجتماعي در سطح پاييني قرار داشته است. همچنين خانواده هايي كه وقت بيشتري را صرف تعامل با فرزندان خود مي كنند سرمايه اجتماعي بيشتري را دارا مي باشند.

کلمات کليدي: خانواده، خانواده دموکراتيک، خانواده استبدادي، سرمايه انساني، سرمايه اجتماعي، آگاهي، اعتماد و مشارکت.